Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Produkters energiprestanda

Produkters energiprestanda förbättras i EU genom att krav ställs på tillverkningen av produkter och att konsumenternas val av produkter styrs mot produkter med högre energiprestanda. Den ökade användningen av el i de finska hushållen har ett samband med den höjda boendestandarden, vilket innebär också att antalet anordningar och utrusning i hemmen har ökat. När det gäller elförbrukningen i de finländska hushållen är de tre största produktgrupper som förbrukar el belysning, kylanläggningar och hemelektronik.


Produkternas energiprestanda regleras i EU genom två ramdirektiv: det s.k. ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och det s.k. energimärkningsdirektivet (2010/30/EU). Med stöd av ekodesigndirektivet ställs det krav på ekodesign för produkterna. Om en produkt inte uppfyller de krav som ställs på den, får den inte släppas ut på EU:s marknad. Med stöd av energimärkningsdirektivet utfärdas å sin sida bestämmelser om den energimärkning som produkter ska förses med och som hjälper slutförbrukaren att välja en produkt med hög energiprestanda. 


Med stöd av ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet utfärdas bindande produktgruppspecifika krav för olika grupper av produkter. Nuförtiden utfärdas dessa i form av Europeiska kommissionens förordningar som gäller som sådana också i Finland.


Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet har genomförts nationellt genom lagen om ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), nedan ekodesignlagen, som trädde i kraft vid ingången av 2009. Kraven i ekodesignlagen omfattar de produktgrupper för vilka EU har fastställt produktgruppspecifika krav.


I Finland hör produkternas energiprestanda till ansvarsområdet för såväl arbets- och näringsministeriet som miljöministeriet. Arbets- och näringsministeriet svarar för ramlagstiftningen. Av de produktgruppsspecifika bestämmelserna hör bestämmelserna om byggprodukter till miljöministeriet och bestämmelserna om andra produkter än byggprodukter till arbets- och näringsministeriet.


Senast uppdaterad: 05.12.2012
Printa

På andra webbplatser


Produkternas ekodesign