Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Finansiering

Företagsfinansieringen regleras av internationella och nationella bestämmelser. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för sin del för att den inhemska finansieringen och exportfinansieringen fungerar så väl som möjligt och beaktar företagens behov och internationella ramvillkor.


Målet är att upprätthålla, förbättra och utveckla företagens finansiella verksamhetsförutsättningar. Arbets- och näringsministeriet följer aktivt upp den finländska finansmarknadens tillstånd och försöker genom att reagera snabbt se till att det finns fungerande finansieringslösningar för olika företags behov i olika konjunkturlägen, med beaktande av regionala aspekter.


Förutom sin roll som lagstiftare ansvarar arbets- och näringsministeriet också för övervakningen och styrningen av statens specialfinansieringsbolag Finnvera Abp inklusive dess dotterbolag och statens kapitalplaceringssammanslutning Finlands Industriinvestering Ab, vilka svarar för praxis och åtgärder som hänför sig till företagsfinansiering. Detta sker bl.a. genom de närings- och ägarpolitiska resultatmål som uppställs årligen och vars utfall följs upp aktivt.

 

Arbets- och näringsministeriet styr och övervakar dessutom närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga om understöd som beviljas för utveckling av företagsverksamhet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar centralt för budgetering, lagstiftning, anvisningar och företagsanalyser som hänför sig till understöden, såväl som för utveckling och upprätthållande av andra verktyg som behövs för beviljande och utbetalning av understöd (bl.a. blanketter, datasystem).


Senast uppdaterad: 04.08.2010
Printa