Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Innovationspolitik

Med innovationspolitik avses de beslut genom vilka innovationssystemet utvecklas. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för en stor del av de beslut som gäller innovationspolitiken. Utvecklingen av innovationssystemet samordnas av forsknings- och innovationsrådet under ledning av statsministern.


Företagen försöker klara sig i konkurrensen genom nya produkter eller genom att förnya befintliga produkter − genom innovationer. Innovationerna baserar sig på kompetens av många olika slag och är en källa till konkurrensfördelar för företagen. De hjälper företagen att nå framgång i sin affärsverksamhet och bygga upp sin konkurrenskraft och öka produktiviteten. Detta möjliggör höga löner och nya arbetstillfällen. Innovationerna ökar samhällsekonomins produktivitet och möjliggör en god levnadsstandard och välfärd i samhället. Av dessa orsaker sporrar samhället genom många, ofta kompetensförbättrande, åtgärder företagen till innovationsverksamhet. Finland är en innovationsdriven ekonomi.


Den offentliga sektorn sporrar företagen till innovationsverksamhet.

Innovationerna har inte alltid önskad framgång på marknaden. Innovationsverksamhet är således förknippad med ekonomisk risk. Företagen satsar därför inte så mycket på innovationer som hade varit önskvärt ur samhällets synvinkel. Av denna orsak försöker den offentliga sektorn genom sina åtgärder sporra företagen till innovation. Offentlig forskningsfinansiering och andra incitament för företagens forskning och utveckling är goda exempel på detta.


Utöver finansieringen påverkar många andra faktorer i företagens omvärld deras innovationsbenägenhet. Sådana är t.ex. lagstiftning, tillträde till den internationella marknaden och en fungerande inre marknad inom EU.  Dessa incitamentsystem och de institutioner som planerar och genomför dem utgör det nationella innovationssystemet. Finlands innovationssystem har uppskattats vara ett av de bästa i världen (se länken).


Innovationer inom den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn sporras nuförtiden på många sätt till innovation. Eftersom den offentliga sektorn inte producerar marknadsprodukter, har dess innovationsverksamhet andra syften än den privata sektorn: den försöker bl.a. erbjuda medborgarna offentliga tjänster som är nyttigare än tidigare. Att förbättra produktiviteten är dock ett mål även för innovationsverksamheten inom den offentliga sektorn.


Internationell konkurrens utmanar innovationssystemet

Inom den europeiska ekonomin och världsekonomin sker djupgående förändringar. Framför allt Asiens växande ekonomier utmanar Finlands och andra EU-länders innovationssystem. När företagsverksamheten internationaliseras är attraktiviteten av olika länders innovationssystem en bidragande orsak till att de företag som satsar på innovation väljer att förlägga sin innovationsverksamhet till ett visst hörn av världen.  Av denna orsak måste innovationssystemet på nationell nivå ständigt kunna utvecklas så att just Finland erbjuder goda förhållanden i detta avseende. 


Ehdotus kansalliseksi innovaatiostrategiaksi 12.6.2008 (pdf) (243.5 KB)Senast uppdaterad: 21.03.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Petri Peltonen

petri.peltonen(at)tem.fi


Petri Lehto

petri.lehto(at)tem.fi