Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Konkurrenslag


Konkurrenslag (948/2011) trädde i kraft den 1 november 2011. Det är fråga om en totalreform av lagen. I syfte att underlätta tillämpningen av lagen och att öka lagens begriplighet ändrades lagens struktur så att den bättre uppfyller de krav som ställs på lagstiftningens klarhet.


Lagens centrala syfte är att skydda en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar samt att skapa och upprätthålla sådana förhållanden att näringsidkarna har lika verksamhetsbetingelser och tillförsikt om att framgång kan nås genom överlägset kunnande.

De materiella bestämmelserna i konkurrenslagstiftningen har harmoniserats i alla EU-länder, och i praktiken fungerar också många av de förfaranden som föreskrivs i konkurrenslagen också bäst när de är förenliga med EU:s motsvaranden förfaranden.

 

De bestämmelser som förbjuder viss sorts samarbete mellan företag och missbruk av dominerande marknadsställning kvarstår som sådana. Dessa har redan tidigare harmoniserats så att de överensstämmer med artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

De viktigaste reformerna berör påföljdssystemet, skadeståndet, förfarandet i konkurrensärenden och tillsynen över företagsförvärv. Idén bakom reformen är att effektivisera de olika metoderna för tillsynen över efterlevnaden av konkurrenslagstiftningen konstant så att marknadernas funktion kan tryggas bättre än tidigare genom en effektiv tillämpning av konkurrenslagen.  Reformen av konkurrenslagen hade skrivits in i den föregående regeringens regeringsprogram och det var en av de prioriterade projekten i regeringens lagstiftningsplan. Förslagen baserade sig långt på de linjer som arbetsgruppen Konkurrenslag 2010 stakat ut samt på de utlåtanden som erhölls med anledning av arbetsgruppens betänkande.

 

Frågornas prioritetsordning

  • Konkurrenspolitikens roll framhävs i den nuvarande ekonomiska situationen.  Därför är det ytterst viktigt att konkurrensövervakningens resurser inriktas på lösande av de mest betydande konkurrensproblemen. På basis av den nya konkurrenslagen har Konkurrensverket bättre möjligheter än tidigare att ställa sina uppgifter i angelägenhetsordning.

 

Tillsynen över företagsförvärv

  • För att man ska kunna trygga en verksamhetsmiljö med fungerande konkurrens på en så liten marknad som marknaden i Finland förutsätts att tillsynen över företagsförvärv fungerar väl.  I Finland finns det många sektorer som endast har ett fåtal aktörer.  Det som är viktigt är att man med stöd av konkurrenslagen ingriper uttryckligen i sådana företagsförvärv som har de största begränsande verkningarna på konkurrensen. I och med den nya konkurrenslagen införs i Finland ett sådant sätt att bedöma konsekvenserna av företagsförvärv för konkurrensen som motsvarar EU-lagstiftningen. Detta innebär inte att tillsynen över företagsförvärv skärps väsentligt. Syftet är endast att säkerställa att man genom tillsynen över företagsförvärv ingriper mot sådana företagsförvärv som har de mest skadliga effekterna på konkurrensen.

 

Påföljdssystemet

  • Företagens åtgärder som begränsar konkurrensen kan i värsta fall orsaka stora samhällsekonomiska förluster och på ett väsentligt sätt minska t.ex.  produktiviteten hos tjänsterna. Därför är det viktigt att konkurrenslagen innehåller ett klart budskap om att förbjudna konkurrensbegränsningar är klandervärda. Det ska inte löna sig att delta i en konkurrensbegränsning. I den nya lagen fastställs att man vid bestämmande av påföljdsavgift följer samma principer som i EU-rätten och samma praxis som vid EU:s domstol.

 

Inspektionsbefogenheter

  • Konkurrensverket har i vissa situationer rätt att förrätta inspektioner också i andra lokaler än näringsidkarnas affärslokaler, bl.a. i företagsledarnas och arbetstagarnas bostäder. En dylik inspektion får förrättas endast då det är fråga om en allvarlig konkurrensbegränsning och inspektionen förutsätter ett förhandstillstånd av marknadsdomstolen. I nästan alla andra EU-länder har konkurrensmyndigheterna likadana befogenheter, dvs. rätt att genomsöka bostäder. I praktiken förrättas inspektioner i andra än företags affärslokaler mycket sällan.

 

Skadestånd

  • Tillämpningsområdet för konkurrenslagens bestämmelser om skadestånd har utvidgats så att också andra än näringsidkare har rätt till skadestånd. Detta är motiverat eftersom det är oftast just konsumenterna som sist och slutligen i form av höjda priser på varor eller tjänster betalar de extra kostnader som konkurrensbegränsningarna medför.
Konkurrenslag

Senast uppdaterad: 12.11.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Virve Haapajärvi
virve.haapajarvi(at) tem.fi