Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Lagstiftning

I Finland har friheten att idka näring tryggats som en grundläggande fri- och rättighet i grundlagen. Närmare bestämmelser om idkande av näring finns i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), nedan näringslagen. Genom en lagändring som trädde i kraft 1994 ändrades näringslagen enligt förpliktelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). 


Enligt 1 § 1 mom. får näring idkas av fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, finska sammanslutningar och stiftelser samt utländska sammanslutningar och stiftelser som registrerat en filial i Finland och som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 


Enligt 2 § i lagen avses med filial en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland, från ett fast driftställe beläget här i landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

 

I näringslagens 1 § 2 mom. föreskrivs om dispensförfarandena. Enligt lagrummet behövs Patent- och registerstyrelsens tillstånd att idka näring för det första av fysiska personer som är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 


För det andra får också en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet idka näring genom att inrätta en filial i Finland, förutsatt att den utländska näringsidkarens filial har antecknats i handelsregistret.


För det tredje behövs registermyndighetens dispens av en sådan bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag som är bosatt eller har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte minst en av bolagsmännen i det öppna bolaget eller den ansvarige bolagsmannen i kommanditbolaget är en fysisk person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en av finsk sammanslutning eller stiftelse eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Dessutom innehåller lagstiftningen om sammanslutningar dispensförfaranden som gäller sammanslutningars organ. Till exempel enligt 6 kap. 10 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) skall minst en styrelseledamot vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar bolaget dispens från detta krav.


Enligt 6 kap. 19 § 1 mom. skall bolagets verkställande direktör dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten beviljar bolaget dispens från detta krav.


Senast uppdaterad: 23.11.2010
Printa

Ytterligare upplysningar

Tuomo Knuuti
tuomo.knuuti(at)tem.fi

På andra webbplatser

Patent- och registerstyrelsen