Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet inom arbetsmarknads- och arbetsmiljösektorn baserar sig på överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad, den nordiska arbetsmiljökonventionen och programmet om samarbete inom arbetslivsområdet för perioden 2013–2016. Programmets huvudsakliga tyngdpunkter är att svara på utmaningarna som globaliseringen och den demografiska utvecklingen medför på den nordiska arbetsmarknaden.

 

Det officiella nordiska samarbetet mellan parlamentariker sker i Nordiska rådet (NR) och samarbetet mellan regeringarna i Nordiska ministerrådet (NMR), som samlas i olika sammansättningar beroende på det område/ämne som ska behandlas. Antalet ministerråd är för närvarande tio.

 

Ministerrådet för arbetsliv 


Arbetsmarknads-, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor behandlas i ministerrådet för arbetsliv (MR-A). Samarbetet pågår på flera plan och inom flera arbetspolitiska sektorer i form av utbyte av information och erfarenhet, som gagnar alla länders arbetsförvaltningar i deras utvecklingsprojekt. Ordförandeskapet i ministerrådet roterar årligen mellan de nordiska länderna. Danmark är ordförande för ministerrådet 2015. Huvudteman i ordförandeskapsprogrammet ”Vækst, velfærd og værdier” är tillväxt och sysselsättning, arktiskt samarbete och att öka kännedom om de nordiska värdena för att profilera Norden internationellt. Centrala teman på arbetslivsområdet är bekämpande av ungdomsarbetslösheten, avskaffande av gränshinder sam bekämpande av social dumping. Under det danska ordförandeskapet startar också en strategisk genomlysning av arbetslivssektorn vars syfte är att åstadkomma konkreta förslag för effektivisering av samarbetet under de närmaste åren.  

 

Ämbetsmannakommittén för arbetsliv

Förutom i ministerrådet (MR-A) deltar arbets- och näringsministeriet i nordiskt samarbete i ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) samt i underlydande utskott och arbetsgrupper. Samarbetet sker bl.a. i form av olika forskningsprojekt och seminarier.

 

Antalet utskott under ÄK-A är tre: arbetsmarknads-, arbetsrätts- och arbetsmiljöutskottet. Vart och ett av utskotten behandlar också frågor som har med arbetsrelaterad invandring att göra i fråga på sitt eget ansvarsområde.

 

Under ÄK-A verkar också en EU-informationsgrupp, vars huvuduppgift är utbyte av information mellan de nordiska länderna, de baltiska länderna och Polen om aktuella arbetsmarknads- arbetsrätts- och arbetsmiljöärenden inom EU.

  

I Helsingfors ligger den nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet, NIVA, som lyder under MR-A. Huvuduppgiften för NIVA är att ordna fortbildning för forskare och andra sakkunniga inom arbetsmiljöområdet. NIVA satsar också på samarbete inom närområdena genom att utbilda arbetsmiljömyndigheter i Baltikum samt i samarbete inom ramen för EU/EES.


Kommunikations- och informationskanaler

Elektroniska nyhetsbrev Arbeidsliv i Norden och Nordic Labour Journal förmedlar aktuell information om ärenden som gäller den nordiska arbetsmarknaden och arbetsmiljön.

 

MR-A finansierar också Nordjobb-programmet, som erbjuder 18–28-åriga nordiska medborgare möjlighet att få sommarjobb i ett annat nordiskt land.

 

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst, som erbjuder information på alla nordiska språk och på engelska, bland annat om flytta till samt att arbeta och studera i ett annat nordiskt land.


Senast uppdaterad: 21.01.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Aila Tommola-Kruse

Tel. +358 50 396 156

aila.tommola-kruse(at)tem.fiPå andra webbplatser

De nordiska ländernas officiella samarbete Hallå Norden Nordjobb