Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Internationella arbetsorganisationen ILO

ILO 1ILO (International Labour Organization) grundades som en del av Nationernas Förbund 1919 i syfte att trygga rättigheterna i arbetslivet i hela världen och är FN:s äldsta specialorganisation. Organisationens säte finns i Genève. Finland blev medlem i ILO 1920. ILO har en trepartsstruktur. Representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna deltar i organisationens arbete på lika villkor som regeringarnas representanter.


ILO:s internationella arbetskonferens är dess högsta beslutande organ, som godkänner konventioner och rekommendationer. Arbetskonferensen tillsätter också ILO:s förvaltningsråd, som har till uppgift att besluta om organisationens verksamhet och budget. Förvaltningsrådet avgör också vilka ärenden som ska tas upp till behandling vid arbetskonferensen och utser organisationens generaldirektör. Till generaldirektör för ILO utsågs i maj 2012 Guy Ryder.


Följande grundläggande principer för ILO:s verksamhet fastställdes 1944 i den s.k. Philadelphiadeklarationen: arbete är inte en handelsvara, yttrande- och föreningsfrihet är nödvändiga, fattigdom var den änförekommer utgör ett hot mot välståndet i hela världen och kampen mot brist ska utkämpas genom ett orubbligt internationellt samarbete. I deklarationen betonas dessutom målet full sysselsättning och yrkesutbildning.


Vid internationella arbetskonferensen 2008 godkändes deklarationen om social rättvisa för en rättvis globalisering (ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation). Denna deklaration fastställer ILO:s fyra strategiska mål, som är sysselsättning, socialt skydd, arbetsmarknadsdialog och trepartsprincipen samt respekt för de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. Enligt ILO:s principer ska alla dess medlemsstater vara skyldiga att avskaffa tvångsarbete, barnarbete och diskriminering.

ILO:s viktigaste uppgift är att utarbeta internationella konventioner om arbetslivet och effektivt övervaka att de följs.

Under de senaste åren har ILO satsat speciellt på sysselsättningsfrågor genom att främja att arbete under anständiga villkor (Decent Work) förverkligas globalt. Bl.a. i detta syfte har ILO:s verksamhet inom det internationella organisationssamarbetet, som t.ex. med IMF, WTO och Världsbanken, intensifierats. ILO är en aktiv aktör även i FN och har lyft fram förbättrad sysselsättning och arbete under anständiga villkor som en del av FN:s millenniemål. ILO deltar också i G20-gruppens verksamhet.


I Finland ansvarar arbets- och näringsministeriet tillsammans med de övriga ministerierna och en av statsrådet tillsatt treparts ILO-delegation för skötseln av ILO-ärendena.


Broschyr om ILO


Senast uppdaterad: 28.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Heinonen, Liisa

+358 29 50 64131


Kantanen, Päivi

+358 29 50 48938


Teräväinen, Sami

+358 29 50 60088


Samtalspriser