Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Europeiska unionen

Europarådet ställde i Lissabon år 2000 upp ett nytt strategiskt mål (Lissabonstrategin) för innevarande årtionde. Europeiska unionen utvecklas till en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi, som är i stånd att upprätthålla en hållbar ekonomisk tillväxt, skapa nya och bättre arbetsplatser samt öka den sociala samhörigheten. Målet är att höja sysselsättningsgraden inom EU till närmare 70 procent före 2010.


Främjandet av sysselsättningen är ett av Europeiska unionens mål. I utvecklingen och verkställandet av EU:s gemensamma sysselsättningsstrategi deltar utöver regeringarna också intresseorganisationerna, de regionala och lokala aktörerna samt medborgarorganisationerna.


Medlemsstaterna bestämmer årligen EU:s sysselsättningsriktlinjer och rekommendationer för utvecklingen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Utgående från dessa gör medlemsländerna årligen upp sina egna handlingsplaner för sysselsättningen. Handlingsplanen för Finlands sysselsättningspolitik bereds av arbets- och näringsministeriet i samarbete med andra myndigheter och arbetsmarknadsorganisationerna.


EU:s sysselsättningskommitté har två representanter från varje medlemsland. Kommittén bistår rådet för sysselsättnings-, socialpolitiska, hälso- och konsumentärenden i uppgörandet av riktlinjer för sysselsättningen, sysselsättningsrekommendationer samt rådets och kommissionens gemensamma sysselsättningsrapport. För att följa upp sysselsättningsriktlinjernas resultat utvecklar kommittén gemensamma mätare.


Arbets- och näringsministeriet deltar i utvecklingen av EU-normer och deras nationella verkställande då det gäller arbetslivet, speciellt arbetsrätt och bekämpning av diskriminering. Beredningen av Finlands ställningstaganden sker i samarbete med riksdagen och genom förhandlingar med de finländska centrala arbetsmarknadsorganisationerna.


Främjande av arbetskraftens rörlighet

Arbets- och näringsministeriet deltar också i utvecklingen och verkställandet av gemenskapens bestämmelser om arbetskraftens rörlighet. Frågorna kring arbetskraftens rörlighet behandlas på EU-nivå av den tekniska kommittén för arbetskraftens rörlighet samt av den rådgivande trepartskommittén för arbetskraftens rörlighet.


Den europeiska arbetsförmedlingsservicen – EURES – är ett samarbetsnätverk, vars mål är att underlätta arbetstagarnas fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den offentliga arbetsförmedlingsservicen samt yrkes- och arbetsgivarorganisationerna är partner i nätverket. Arbets- och näringsministeriet samt arbetskraftsbyråerna sköter om EURES-arbetsförmedlingen i Finland.


Genom Europeiska socialfondens program stöds den europeiska sysselsättningsstrategin och de åtgärder som behövs vid verkställandet av EU:s sysselsättningsriktlinjer. Med hjälp av verksamheten söks, prövas och produceras nya handlingssätt i den nationella arbetskrafts-, utbildnings- och näringspolitiken. Likaså sprids god praxis.


Arbetsgemenskaper och arbetslivet utvecklas för att bemöta informationssamhällets utmaningar på basis av eEurope-initiativet och kommissionens meddelande ”Strategier för arbetstillfällen i informationssamhället”. Finlands nationella informationssamhällsstrategi omspänner också utvecklingen av arbetslivet.


Arbets- och näringsministeriet deltar i nätverket för informationsutbyte MISEP (Mutual Information System on Employment Policies), som sprider information om EU-ländernas arbetsförvaltningar och arbetspolitiska åtgärder.

Nätverket EIRO (European Industrial Relations Observatory) producerar information och analyser om det viktigaste som sker i arbetslivsrelationerna i Europa.Senast uppdaterad: 31.12.2008
Printa