Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Arbetstid

iso_kello.jpgArbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs i både arbets- och tjänsteförhållande såväl inom den privata som den offentliga sektorn. Den är en allmän lag om arbetstid. Bestämmelser om arbetstid ingår bl.a.  i EU:s förordning om kör- och vilotider i vägtrafik, lagen om unga arbetstagare, lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikestrafik.

 

Regelbunden arbetstid

Enligt arbetstidslagen är den regelbundna arbetstiden högst 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. I lagen ingår ingen bestämmelse om femdagars arbetsvecka, varför den regelbundna arbetstiden kan, åtminstone i princip, fördelas också på sex dagar. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den i genomsnitt är 40 timmar under en tidsperiod av högst 52 veckor.

 

I lagen uppräknas de företag och arbeten där arbetsgivaren genom sitt beslut kan ordna den regelbundna arbetstiden periodvis. I periodarbetet är den regelbundna arbetstiden antingen 80 timmar i två veckors perioder eller 120 timmar i tre veckors perioder.

 

Undantag

Man kan avvika från den regelbundna arbetstiden enligt vad som angetts i lagen antingen genom kollektivavtal eller rentav genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Härvid bör den regelbundna arbetstiden dock under loppet av utjämningsperioden bli utjämnad till i genomsnitt högst 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka.

 

Övertidsarbete

Övertidsarbete får utföras endast med arbetstagarens för varje gång skilt givet samtycke.

Övertidsarbete får utföras högst 138 timmar under fyra månaders tidsperiod, dock högst 250 timmar per år. Lokalt kan dock överenskommas om tilläggsövertidsarbete, vars volym är 80 timmar per år. Ovan nämnda 138 timmars maximitimantal får dock inte överskridas.

 

För övertidsarbete bör förhöjd lön betalas åt arbetstagaren. För övertidsarbete per dygn betalas för de två första timmarna en lön som förhöjts med 50 procent och för de följande timmarna en lön som förhöjts med 100 procent. För övertidsarbete per vecka betalas en lön förhöjd med 50 procent oberoende av övertidsarbetets volym. Man kan komma överens om att den lön som utbetalas för övertidsarbete kan utbytas till en del av motsvarande fritid eller till hela den motsvarande fritiden under arbetstagarens regelbundna arbetstid.

 

Nödarbete

I exceptionella förhållanden får arbetsgivaren låta utföra arbete utöver den regelbundna arbetstiden och övertidsarbetet. Nödarbete får utföras, då en på förhand oförutsedd händelse förorsakat eller allvarligt hotar att förorsaka ett avbrott i den regelbundna verksamheten eller hotar leda till att liv, hälsa eller egendom äventyras. Nödarbete får utföras för högst två veckor.

 

Arbetstidslagen möjliggör olika typer av flexibla arbetstidsarrangemang (t.ex. flextid, deltidsarbete, deltidspension). I lagen ingår dessutom bestämmelser bl.a. om vilotider, natt- och skiftsarbete, söndagsarbete, arbetsskiftsförteckning, mertidsarbete, arbetsgivarens skyldighet att föra arbetstidsbokföring,  ersättningar som skall betalas och bestämmelsernas tvingande natur.

 

I praktiken har man överenskommit om arbetstider med befogenhet av denna lag på en mycket bred bas också genom kollektivavtal.

 

Arbetstidslag, broschyr, 2014


Senast uppdaterad: 06.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av lagen:
Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)


Lagberedning:

Kröger, Tarja

+358 29 50 48937

 

Samtalspriser