Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

EU:s strukturfondsprogram 2007–2013

Målen för EU:s strukturfondsprogram 2007–2013 är att göra medlemsstaterna, regionerna och städerna mer lockande än förut, främja innovationer, företagsamhet, sysselsättning och en kunskapsbaserad ekonomi, utveckla den regionala ekonomin samt skapa nya och bättre arbetsplatser.  

 

I Finland genomförs under programperioden 2007–2013 målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt målet Europeiskt territoriellt samarbete.

 

Inom målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning understryks behovet att speciellt koncentrera sig på forskning, innovationer, tillgänglighet och skapande av arbetsplatser. Investeringar i humankapital har en stor betydelse i anpassningen till ekonomiska förändringar och strukturförändringar.

 

Inom målet Europeiskt regionalt samarbete och genom ENPI-programmen stöds integreringen av gränsområden och större gränsöverskridande samarbetsområden samt uppkomsten och stärkandet av nätverk mellan regioner och städer. Finland deltar under programperioden 2007–2013 i genomförandet av nio program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete och tre ENPI-program.

 

Strukturfondsprogrammen har en stark anknytning till de nationella programmen, särskilt inom politikområdena för sysselsättning, företagsamhet, innovationer och energi. Genom samordning av strukturfondsåtgärderna och de nationella åtgärderna söks övergripande effekter och synergier för utvecklingsarbetet.

 

EU:s stöd är tilläggsfinansiering för Finlands nationella utvecklingsarbete. Finland får under åren 2007–2013 cirka 1,7 miljarder euro. Dessutom binds till EU-programmen ca 2,01 miljarder euro i nationell offentlig finansiering (staten 75 %, kommunerna 25 %).  För programmen kommer också att användas uppskattningsvis ca 2,3 miljarder euro privat finansiering. En större nytta än den totala summan fås i form av nya verksamhetsmodeller och kunskap som skapas genom de projekt som genomförs med hjälp av finansieringen.

 

Strukturfondsstrategin 2007–2013

Finlands strukturfondsstrategi definierar de mål och prioriteringar enligt vilka olika utvecklingsprojekt beviljas finansiering. Den nationella strukturfondsstrategin och ERUF-åtgärdsprogrammen för programperioden 2007–2013 godkändes i Europeiska kommissionen i september 2007.

 

Strukturfondsstrategin genomförs med hjälp av åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammen innehåller de åtgärder som motsvarar prioriteringarna i strukturfondsstrategin med tonvikt på de åtgärder som bäst stöder de nationella och regionala utvecklingsdragen.

 

Målet för Finlands strukturfondsstrategi är att stärka den nationella och regionala konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden. Genom strukturfondsprogrammen stöds åtgärder för att svara mot den hårdnande nationella och internationella konkurrensen, förutse och flexibelt reagera på förändringar i världsekonomin, skapa attraktiva företags-, kompetens-, arbets- och boendemiljöer samt främja utjämningen av skillnaderna i utveckling mellan regionerna. I strategin beaktas de regionala särdragen. Åtgärderna riktas särskilt till östra och norra Finland, glesbygdsområden samt områden med stora utmaningar i södra och västra Finland. Inom det gränsöverskridande samarbetet är Finlands prioriteringar samarbete vid unionens yttre gränser (Finland/Ryssland) och i de nordliga regionerna samt Östersjösamarbetet.


Senast uppdaterad: 05.11.2013
Printa

Ytterligare upplysningar


Valkokallio Jaana