På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yrittäjyyskatsaus 2011

Liitetiedosto Yrittäjyyskatsaus 2011
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 34/2011
Julkaisuvuosi 2011
Osasto Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1797-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-568-4
ISBN (sähköinen) 978-952-227-569-1
Sivumäärä 169
Kieli suomi
Hinta 28 euroa
Saatavuus painettu sekä verkkojulkaisu
Tiivistelmä Vuosittain julkaistavan yrittäjyyskatsauksen tavoitteena on luoda yleiskuva yrittäjyyden ja yritystoiminnan toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä Suomessa, ja antaa taustatietoa yrityspolitiikan kehittämiselle. Katsaus on ilmestynyt vuodesta 2003 lähtien.

Yrittäjyyskatsaukseen 2010 on aiempien vuosien tapaan kerätty tietoa yrittäjien ja yritysten määristä, koosta, liikevaihdosta, henkilöstön määristä, omistusrakenteesta jne. sekä näiden kehityksestä toimialoittain ja alueittain. Tarkastelussa ovat myös pienet ja keskisuuret yritykset, uudet yritykset, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, yrityskannan vaihtuvuus sekä yritykset maakunnissa. Myös yrittäjiä koskevat tiedot on päivitetty. Tiedot perustuvat pääosin vuoden 2010 lopun tilanteeseen.

Katsauksessa on käsitelty vuosittain myös osittain vaihtuvia erityisteemoja. Tällä kertaa erityisteemoina ovat liikuntaklusteri ja liikunta-alan yritystoiminta sekä kotitalousvähennys sekä sen piiriin kuuluvia palveluja tuottavat yritykset. Jalostuselinkeinojen kasvualoista tarkemman tarkastelun kohteeksi on otettu myös kaivannaistoiminta.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomessa toimi vuoden 2010 lopussa noin 270 000 yritystä (pl. alkutuotannon yritykset). Yritysten lukumäärän kasvu on jälleen kääntynyt lievään nousuun. Tuhatta henkilöä kohti Suomessa oli lähes 50 yritystä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä kääntyi nousuun ja lopettaneiden määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus yrityskannasta oli 99,8 %. Näistä alle 10 hengen mikroyrityksiä oli 93,4 prosenttiyksikköä. Mikroyrityksistä pääosa työllisti alle 2 henkilöä (vuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna). Suuria, vähintään 250 työntekijän yrityksiä oli Suomessa runsaat 600 kappaletta.

Yrittäjiä oli Suomessa vuoden 2009 lopussa noin 248 000 ilman maa- ja metsätalouden harjoittajia, eli kymmenen prosenttia työllisistä. Yksinyrittäjiä heistä oli 62 %. Naisyrittäjiä oli vuoden 2009 lopussa noin 82 000, eli kolmannes kaikista yrittäjistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Pertti Hämäläinen, puh. 010 606 3516

Syftet med företagsamhetsöversikten, som publiceras årligen, är att ge en överblick över företagsamhetens och företagsverksamhetens
verksamhetsförutsättningar och utvecklingstrender i Finland. Dessutom ger översikten bakgrundsfakta för utvecklingen av företagspolitiken. Översikten ges ut sedan 2003.

I översikten 2010 har det, på samma sätt som under tidigare år, samlats information om antalet företagare och företag, företagens storlek, omsättning, personalstyrka, ägarstruktur osv. samt dessas utveckling per bransch och per region. Fokus läggs också på små och medelstora företag, nya företag, företagens tillväxt och internationalisering, företagsbeståndets omsättning samt företagen i landskapen. Även uppgifterna om företagare har uppdaterats. Uppgifterna baserar sig huvudsakligen på situationen i slutet av 2010.

I översikten behandlas årligen också delvis varierande särskilda teman. Denna gång är särskilda teman sportklustret och företagsverksamhet inom sport och motion samt hushållsavdraget och de företag som producerar tjänster inom ramen för avdraget. När det gäller tillväxtsbranscher inom förädlingsnäringarna har även tvinningsverksamhet blivit föremål för en närmare studie.

Enligt arbets- och näringsministeriets uppskattning fanns det i Finland i slutet av 2010 cirka 270 000 verksamma företag (exkl. företag inom primärproduktion). Ökningen av antalet företag har åter vänt en aning uppåt. Det fanns nästan 50 företag per tusen personer i Finland. Antalet nystartade företag vände uppåt och antalet nedlagda företag minskade tydligt jämfört med föregående år.

Andelen små och medelstora företag av företagsbeståndet var 99,8 %. Av dessa utgjordes 93,4 procentenheter av mikroföretag med färre än 10 personer. Största delen av mikroföretagen sysselsatte under 2 personer (mätt genom begreppet årssysselsättning). Det fanns drygt 600 stora företag med minst 250 arbetstagare i Finland.

I slutet av 2009 fanns det i Finland cirka 248 000 företagare, exklusive dem som bedriver jord- och skogsbruk, dvs. tio procent av de sysselsatta. Av dem var 62 procent ensamföretagare. I slutet av 2009 fanns det cirka 82 000 kvinnliga företagare, dvs. en tredjedel av samtliga företagare.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Pertti Hämäläinen, tfn 010 606 3516

The annually published Entrepreneurship Review aims to provide an overview of operating conditions and trends in entrepreneurship and entrepreneurial activity in Finland, and background information for the further development of enterprise policy. The Review has been published annually since 2003.

As in previous years, information has been collated for the 2010 Review on the number of enterprises, and their size, turnover, number of personnel and type of ownership, as well as their development by sector and region. This also applies to entrepreneurs. The Review focuses on SMEs, start-ups, the growth and internationalisation of enterprises, the enterprise stock turnover rate, and enterprises in the provinces. The information concerning entrepreneurs has also been updated. The information is primarily based on the situation at the end of 2010.

Each year, the Entrepreneurship Review also handles special themes, some of which vary from year to year. This time, the special themes include the sports cluster and sports-related business operations, and tax deductions for household services and enterprises that provide related services. In addition, one of the growth areas of the processing industry, extractive activities, is under special review.

According to an estimate by the Ministry of Employment and the Economy, a total of around 270,000 enterprises were active in Finland at the end of 2010, excluding primary production enterprises. At present, the number of enterprises is experiencing a slight upswing. There were nearly 50 enterprises per 1,000 people in Finland at the end of last year. The number of start-ups began to increase, and the number of enterprises that terminated their operations reduced markedly compared to the previous year.

The percentage of SMEs from the enterprise stock was 99.8 per cent. Micro-enterprises with less than ten employees accounted for 93.4 per cent of all SMEs, and the majority of micro-enterprises employed less than two people (calculated on the basis of one year of employment). Finland had more than 600 large enterprises with a staff of at least 250.

At the end of 2009, the total number of entrepreneurs in Finland was approximately 248,000, excluding those in the agriculture and forestry sectors, i.e. ten per cent of employed people. Of these, 62 per cent were self-employed. At the end of 2009, there were some 82,000 female entrepreneurs, constituting one-third of all entrepreneurs.

Contacts within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and Entrepreneurship Department/
Pertti Hämäläinen, tel. +358 10 606 3516

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu