På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus

Liitetiedosto Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 23/2011
Julkaisuvuosi 2011
Osasto Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1797-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-542-4
ISBN (sähköinen) 978-952-227-543-1
Sivumäärä 111
Kieli suomi
Hinta 20 euroa
Saatavuus painettu sekä verkkojulkaisu
Tiivistelmä Tutkimus on osa välityömarkkinoiden ja vaikeasti työllistyville tarjottavien palveluiden kehittämishanketta. Tutkimuksessa
selvitetään vaikeasti työllistyvien työllistymisen esteitä, tarjottuja julkisia työvoimapalveluja ja niiden toimivuutta sekä
vaikutuksia. Palkkatuettu työn käyttö on ollut erityistarkastelussa.
Tutkimus osoittaa vaikeasti työllistyvien olevan muihin työttömiin verrattuna iäkkäämpiä, useammin naisia, alhaisemman
koulutustason omaavia ja asuvan vaikean työttömyyden alueilla. Työllistymisen esteet ovat kuitenkin vain heikosti
selitettävissä näillä taustamuuttujilla, sillä työttömyys pitkittyy usein myös terveyteen ja elämänhallintaan liittyvien tekijöiden
johdosta.
Tutkimuksen mukaan toistuva palveluihin ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen edistää työllistymistä
vain tiettyyn pisteeseen saakka. Osallistumiskertojen kasautuminen kertoo usein siitä, ettei työttömyyden todellisia syitä
ole pystytty TE-toimistoissa tunnistamaan. Tällöin työllistämistoimenpiteet jäävät vaillinaisiksi tai väärin kohdennetuiksi,
eikä niillä ole toivottua työllistymiseen johtavaa vaikutusta. Ilman johdonmukaista palveluprosessia jäävät asiakkaat ovat
ongelma etenkin suurissa TE-toimistoissa, joissa pysyviä asiakassuhteita ei pääse muodostumaan.
Tutkimustulosten perusteella uusien palveluiden ja toimenpiteiden sijaan panostusta tarvitaan ensisijaisesti palveluohjausprosessien
kehittämisessä, jotta asiakkaan kannalta oikeat toimenpiteet löydetään riittävän varhaisessa vaiheessa.
Tämä vaatii työvoimaviranomaisten ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä entistä tiiviimpää yhteistyötä.
Palkkatuetun työn osalta tutkimus osoittaa, että yritykset pystyvät tarjoamaan parhaiten avoimille työmarkkinoille
työllistymistä tukevaa työtä kuntatyönantajiin ja järjestöjen työhön verrattuna. Tutkimuksessa ilmenee myös se, että vastoin
työttömien tukityölle asettamia odotuksia, palkkatuella työllistetään usein ilman, että työnantajalla on aikomusta jatkaa
työsuhdetta palkkatukijakson jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Päivi Haavisto-Vuori, puh. 010 604 9056

Utredningen är en del av ett utvecklingsprojekt för tjänster som erbjuds personer på övergångsarbetsmarknaden och
svårsysselsatta personer. I utredningen klargörs vilka hinder som finns för svårsysselsatta personer att få sysselsättning,
den offentliga arbetskraftsservicen samt dess funktion och effekt. Tillämpningen av lönesubventionerat arbete har
granskats speciellt.
I jämförelse med övriga arbetslösa visar undersökningen att de svårsysselsatta personerna är äldre och oftare kvinnor
än män, utbildningsnivå är lägre och de bor i områden som präglas av svår arbetslöshet. Hinder för sysselsättning kan
dock endast delvis förklaras av dessa bakgrundsfaktorer, då arbetslösheten också ofta förlängs av faktorer som berör
hälsa och förmåga att klara olika livssituationer.
Enligt undersökningen främjas sysselsättningen endast till en viss punkt av att en person upprepade gånger tar del av
olika tjänster och arbetskraftspolitiska åtgärder. Ett sådant händelseförlopp berättar ofta att man på TE-byråerna inte har
kunnat identifiera de verkliga orsakerna för arbetslösheten, och då blir sysselsättningsåtgärderna bristfälliga eller riktar sig
fel, vilket gör att de inte heller leder till önskad sysselsättning. Framför allt de stora TE-byråerna har problem med kunder
som inte har fått en konsekvent serviceprocess, då de inte kunnat forma stabila kundförhållanden.
Istället för att satsa på nya serviceformer och åtgärder bör man, på basen av undersökningsresultaten, i första
hand utveckla servicevägledningsprocesserna, så att man i ett tillräckligt tidigt skede kan hitta de åtgärder som kunden
behöver. Detta kräver ett ännu närmare samarbete än tidigare mellan arbetskraftsmyndigheterna och social- och
hälsovårdsenheterna.
Med tanke på lönesubventionerat arbete visar undersökningen också att på den öppna marknaden kan företagen
bäst erbjuda arbete som stöder sysselsättningen, i jämförelse med kommuner och organisationer. I undersökningen
framgår även att ofta sysselsätts någon med lönesubventionerat arbete utan att arbetsgivaren har för avsikt att fortsätta
arbetsförhållandet efter den lönesubventionerade periodens slut, vilket är mot de förväntningar som de arbetslösa har
på stödarbetet.

Kontakt person vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Päivi Haavisto-Vuori,
tfn 010 604 905

The investigation is a part of a development project for the services provided to persons in the intermediate labour market
and the people difficult to employ. The report outlines the challenges for the difficult to employ to obtain employment,
public employment services and its operation and effect. The application of pay subsidiezed work has been specifically
reviewed.
In comparison with the other unemployed, the survey shows that the difficult to employ are older people, who are
and more often women than men, they are less well educated and located in areas affected by severe unemployment.
Barriers to employment, however, can only partially be explained by these background factors, as unemployment often
is prolonged by factors relating to health and life management skills.
According to the survey, employment can only be promoted to a certain point through a person’s repeated participation
in various services and labour policies. Repeated participation often tells that the TE Offices have been unable to identify
the real causes of unemployment, which leads to inadequate or incorrectly targeted employment measures, and do not
have the desired effect of leading to employment. The large TE Offices, in particular, have had problems with customers
not receiving a consistent service process, as they have been unable to form lasting customer relationships.
Based on the findings, instead of investing in new forms of service and related activities, service guidance processess
should be developed in the first instance, so that customers may receive appropriate measures at a sufficiently early
stage. This will require an even closer cooperation than before between the labour authorities and the social and health
care services.
With regard to the pay subsidized work, the study shows that companies are best able to offer work that supports
employment on the open market, in comparison with the municipalities and non profit-organizations. The study also
shows, that against the expectations of the unemployed, people are often employed through pay subsidies without the
employer having any intention to continue the employment relationship after the pay subsidized period is over.

Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and Entrepreneurship Department/
Päivi Haavisto-Vuori, tel. +358 10 604 9056

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu