På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Aluebarometri 2012 – Regionbarometern 2012

Liitetiedosto Aluebarometri 2012 – Regionbarometern 2012
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 42/2011
Julkaisuvuosi 2011
Osasto Alueosasto
ISSN (painettu) 1797-3552
ISSN (sähköinen) 1787-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-590-5
ISBN (sähköinen) 978-952-227-591-2
Sivumäärä 107
Kieli suomi
Hinta 22 euroa
Saatavuus Painettu sekä verkkojulkaisu
Tiivistelmä Tutkimusmenetelmä
Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä internetkysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia – paineen vaihtelua. Vastaukset perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Aluebarometrin kertymäaineisto koostuu yli 30 000 päättäjävastauksesta 41 mittauskerralta ajanjaksolta 1991–2011. Kevään kysely toteutettiin 10.5.–31.5. ja syksyn 6.10.–25.10.2011. Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia tarkastellaan 6 -luokkaisella seututyypittelyllä ja maakuntajaolla. Maakuntatasolla kunnat jaetaan raportissa keskusaluekuntiin ja muihin kuntiin. Kuviot esittävät saldolukuja, jotka lasketaan ”suurempi” ja ”pienempi” vastausten prosenttiosuuksien erotuksena.
Alueelliset kehitysnäkymät vuodelle 2012 (luottamusluku -12)
Kuntien yleiset kehitysnäkymät heikentyivät vuoden 2011 aikana merkittävästi ja ne painuivat lokakuun mittauksessa verotuloja ja asuntorakentamista lukuun ottamatta miinukselle. Aluebarometrin luottamusluku laski arvoon -12 Euroopan talousmyllerryksen seurauksena. Pudotus kahden peräkkäisen luottamusmittauksen välillä on suurin koko tarkasteluajanjakson 1991–2011 aikana. Helsingin metropolialueella ja suurilla kaupunkiseuduilla on nyt korkein luottamus talouteensa. Verorahoituksen riittävyys kunnissa ja kysymys kestävyysvajeesta puhuttivat kuntapäättäjiä laajasti. Kaupan ja palveluiden sekä teollisuuden investointinäkymät ovat nyt odottavat. Päättäjät ennakoivat työllisyyden heikkenevän vuonna 2012 suuremmissa kunnissa. Vanhustenhoitopalvelujen ennakoidaan kohentuvan ja terveydenhoitopalvelujen heikentyvän etenkin maakuntien reuna-alueilla lähivuosina. Kunnissa korostetaan nyt kuntien keskinäistä yhteistyötä. Parhaimmat suhdannenäkymät ovat Ahvenanmaalla, Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin maakunnassa. Luottamusmittari sai heikoimmat arvot Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Laskusuhdanteessa alue-erot ovat taas kaventumassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Alueosasto/Ilkka Mella, puh. 010 606 4910

Regionbarometern är en enkät som arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund gör två gånger om året via Internet. Enkäten utförs av Statistikcentralen på beställning av arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Regionbarometern mäter förändringar i utvecklingen som förväntas ske i olika delar av landet. Svaren bygger på kommunala tjänstemäns och förtroendevaldas personliga uppfattningar och kännedom om sin kommun. Det kumulativa materialet i regionbarometern består av över 30 000 beslutsfattares svar på 41 mätningar under tidsperioden 1991–2011.
Undersökningsmetod
Svarspersonerna har valts med urvalsmetoden. Grundpopulationen utgörs av nio beslutsfattare från varje kommun i Finland. Svarspersonerna (2-7/kommun efter kommunens storlek) representerar kommunens tjänstemannaledning, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (kommundirektörer, kommunens ekonomi- och näringschefer eller motsvarande, kommunstyrelse och -fullmäktigeordföranden samt första och andra viceordföranden). På våren svarade 807 och på hösten 903 kommunala beslutsfattare på enkäten för år 2011. Höstenkäten besvarades av 336 kommuner enligt följande:
a) 398 beslutsfattare bestående av den kommunala ledningen (kommundirektörer, ekonomi- och näringsledning)
b) 243 beslutsfattare bestående av kommunstyrelseordföranden och
c) 262 beslutsfattare bestående av kommunfullmäktigeordföranden.
Regionala utvecklingsutsikter för år 2012 (förtroendetal -12)
Kommunernas allmänna utvecklingsutsikter försvagades betydligt under år 2011 och i mätningen i oktober sjönk de ned till minus, med undantag av skatteinkomsterna och bostadsbyggandet. Regionbarometerns förtroendetal sjönk till -12 till följd av den ekonomiska turbulensen i Europa. Nedgången mellan två successiva förtroendemätningar är den största under hela granskningsperioden 1991–2011. Nu är det inom Helsingfors metropolområde och inom de större stadsregionerna som förtroendet för den egna ekonomin är störst. Om skattefinansieringen kommer att räcka till eller inte i kommunerna samt frågan om hållbarhetsunderskottet var mycket omtalade samtalsämnen bland kommunala beslutsfattare. Inom handeln, tjänsterna samt industrin är investeringsutsikterna nu avvaktande. Beslutsfattarna förutspår att sysselsättningen försvagas i de större kommunerna år 2012. Man förutspår att äldreomsorgen förbättras och att hälsovårdstjänsterna försämras särskilt i landskapens randområden under de närmaste åren. I kommunerna betonar man nu samarbetet mellan kommunerna. De bästa kojunkturutsikterna har Åland, Nyland, Österbotten, Norra Österbotten och Lappland. Förtroendemätaren fick de lägsta värdena i Mellersta Finland, Södra Savolax, Päijänne-Tavastland och Södra Österbotten samt i Kajanaland. Under lågkonjunkturen håller de regionala skillnaderna åter på att minska.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Regionavdelningen/Ilkka Mella, tfn 010 606 4910

Research method
The regional barometer is an internet questioning, which is carried out two times in a year by Statistics Finland. The Ministry of Employment and the Economy together with the Association of Finnish Local and Regional Authorities are the orderers of the barometer. The regional barometer will measure the expected changes in regional development. The results of the barometer are based on the personal opinions of local experts. The regional barometer is carried out 41 times during the period 1991–2011 and the whole material is consists of over 30 000 answers. The questioning of this year was carried out 10.5.–31.5. and 6.10.–25.10.2011. Regional development is examined at the level of the Regional Councils and also six types of regions.
Regional development for the year 2012
The general prospects of the municipalities weakened considerably during 2011. In October, all economic indicators turned negative, except the tax-income and housing development indicators. The average value of eight economic indicators declined to -12 in consequence of the European economic crisis. The plunge in the value of the indicator between two consecutive questionings was steepest during the whole the period of 1991–2011. The metropolitan Helsinki and other larger cities have the highest confidence to their situation. The suffiency of tax income and the question about public deficit has been a debated issue among municipal decision-makers. The investment expectations of trade, services and industry are now anticipatory. The employment is expected to decline in the largest municipalities in 2012. The situation of the geriatric services is expected to get better, while health services have poor expectations, especially in the peripheral areas. The cooperation between municipalities is now emphasised. The development prospects are most optimistic in the Ahvenanmaa, Uusimaa, North Ostrobothnia and Lapland. Regions of Central Finland, Southern Savonia, Päijänne Tavastia and South Ostrobothnia had the weakest prospects. Regional differences are converging again for the duration of the economic downturn.

Contact person in Ministry of Employment and the Economy: Regional Department/Ilkka Mella, tel. +358 10 606 4910

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu