På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

ESPONin anti arvioitavana

Liitetiedosto ESPONin anti arvioitavana
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 40/2011
Julkaisuvuosi 2011
Osasto Alueosasto
ISSN (painettu) 1797-3552
ISSN (sähköinen) 1787-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-586-8
ISBN (sähköinen) 978-952-227-587-5
Sivumäärä 112
Kieli suomi
Hinta 22 euroa
Saatavuus Painettu sekä verkkojulkaisu
Tiivistelmä ESPON 2013 -tutkimusohjelma parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja -kehityksen tietoperustaa toteuttamalla aihepiirin tutkimushankkeita. Tämä raportti tarkastelee ESPONin tutkimuksia ja niiden tuloksia vuonna 2011 suomalaisessa viitekehyksessä. Raportti on seitsemäs ESPON Suomessa -toiminnan julkaisu ja sen toteutusta ovat tukeneet työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.
Tässä raportissa on johdantoluku ja kuusi artikkelia. Artikkeleissa esitellään ja arvioidaan suomalaisittain kiinnostavia ESPONin tutkimushankkeita ja niiden tutkimustuloksia. Lisäksi esitetään näihin tutkimuksiin ja niiden teemoihin liittyviä Suomea koskevia havaintoja ja huomioita.
Raportin sisältö on seuraava:
Timo Hirvosen johdantoluvussa esitellään raportin tausta ja aiheet. Sitä seuraavat neljä artikkelia käsittelevät erityyppisten alueiden haasteita ja kehitysnäkymiä Euroopassa. Ensimmäisen niistä on kirjoittanut Heikki A. Loikkanen. Hän luo katsauksen kasautumisen etuja ja kaupungistumista käsittelevään tutkimukseen ja arvioi tätä aihepiiriä käsitelleen ESPON CAEE -hankkeen tuloksia. Sen jälkeen Peter Ache ja Kimmo Kurunmäki kirjoittavat kaupunkiseutujen kehityskuvasta. Tarkastelun kohteina ovat FOCI-hanke sekä sen keskeisiä teemoja (maankäyttö, asuminen, liikenne) suomalaisten kaupunkiseutujen kehittämiseen soveltava MAL-verkosto.
Kolmas artikkeli käsittelee maaseutua ja sen on kirjoittanut Maarit Sireni. Hän esittelee EDORA-hankkeen tutkimustuloksia maaseudun tulevaisuudesta ja esittää niitä koskevia, suomalaisen maaseudun ominaispiirteitä käsitteleviä huomioita. Seuraavaksi Jouko Kinnunen tarkastelee saaristoalueita. Arvioitavana on tätä aihepiiriä käsitellyt EUROISLANDStutkimushanke, jonka yksi kohdealue oli Ahvenanmaalla sijaitseva saaristokunta Kökar.
Raportin viides artikkeli käsittelee EU-lainsäädännön toimeenpanoon liittyvää alueellisten vaikutusten arviointia. Sen on kirjoittanut Anssi Keinänen, ja hän esittää ESPON ARTS-hankkeen perusteella havaintoja ja päätelmiä alueellisten vaikutusten huomioimisesta kotimaisessa lainvalmistelussa. Raportin päättää Tommi Inkisen artikkeli, joka käsittelee ESPONin tilastotietokantaa ja siihen liittyvää karttapalvelua.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Alueosasto/Satu Tolonen, puh. 010 606 4972

Forskningsprogrammet ESPON 2013 förbättrar kunskapsgrunden i EU-områdets regionalplanering och –utveckling genom att förverkliga forskningsprojekt i gebitet. Denna rapport granskar ESPON:s undersökningar under året 2011 utgående från finsk referensram. Rapporten är den sjunde publikationen inom ESPON i Finland -verksamheten och den har fått stöd av arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet.
Denna rapport innehåller ett inledningskapitel samt sex artiklar. Artiklarna presenterar och utvärderar ur finländsk synpunkt intressanta ESPON-forskningsprojekt och de rön de har gett. Dessutom framförs iakttagelser och observationer som gäller Finland och som anknyter sig till dessa undersökningar och deras teman.
Rapportens innehåll är följande:
I Timo Hirvonens inledande kapitel presenteras rapportens bakgrund och teman. Följande fyra artiklar handlar om utmaningarna och utvecklingsutsikterna i olika typer av europeiska regioner. Den första av dem har skrivits av Heikki A. Loikkanen. Han ger en översikt över en forskning som handlar om anhopning och urbanisering och han utvärderar detta tema genom att diskutera resultaten av ESPON CAEE -projektet. Sedan skriver Peter Ache och Kimmo Kurunmäki om stadsorternas utvecklingsbild. Föremålet för granskningen är FOCI -projektet samt projektet MAL som tillämpar dess centerala teman (markanvändning, boende, och trafik) för att utveckla finländska stadsorter.
Den tredje artikeln behandlar landsorten och författaren heter Maarit Sireni. Hon presenterar forskningsrönen av projektet EDORA gällande landsortens framtid. Hon tar upp observationer som gäller dessa rön med tanke på de typiska dragen för finländsk landsort. Därefter betraktar Jouko Kinnunen de finländska skärgårdsområdena. Utvärderingen gäller forskningsprojektet EUROISLANDS som behandlar detta tema och som gäller bl.a. skärgårdskommunen Kökar på Åland.
Den femte artikeln i rapporten gäller utvärderingen av de regionala effekterna vid verkställandet av EU-lagstiftningen. Denna artikel är skriven av Anssi Keinänen. Han framställer vissa observationer och slutsatser p.g.a. ESPON ARTS -projektet som gäller de regionala effekterna och som ska beaktas vid inhemsk lagberedning. Rapporten avslutas med Tommi Inkinens artikel som handlar om ESPON:s statistiska databas och den därmed anslutna karttjänsten.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Regionavdelningen/Satu Tolonen, tfn 010 606 4972

By carrying out transnational research projects, the ESPON 2013 Programme contributes to the development of an improved evidence base for spatial planning and regional development in Europe. This report represents the seventh instalment of a series of Finnish ESPON reports, preparation of which has been supported by the Ministry of Employment and the Economy and the Ministry of the Environment. The report examines ESPON research projects and their findings from a Finnish perspective.
The report includes an introduction and six articles. In the articles, the findings of ESPON projects that are of particular interest to the Finnish audience are presented and evaluated. In addition, Finland-specific remarks and observations are made in relation to the ESPON projects and themes.
The report is structured as follows:
In the introductory article written by Timo Hirvonen, the background and themes of the report are introduced. This is followed by four articles on specific types of European regions, including their territorial challenges and development prospects. Heikki A. Loikkanen examines the findings of the ESPON CAEE project, which deals with urbanization and agglomerative effects in Europe. Peter Ache and Kimmo Kurunmäki write on the development prospects and future orientations of cities by focussing on the ESPON FOCI project. They also refer to the domestic Finnish MAL network, which revolves around similar themes as FOCI (land-use, housing, transport).
The third article, which deals with rural development, has been written by Maarit Sireni. The article presents the ESPON EDORA project and enriches the discussion by drawing connections between the project’s findings and the specific characteristics and situation of Finnish rural areas. Jouko Kinnunen focuses on islands and archipelagos. In this context, the ESPON EUROISLANDS project is interesting due to the fact that it pays specific attention to the island municipalities of Kökar in the Aland Islands.
The fifth article deals with the territorial effects of EU legislation. On the basis of the results of the ESPON ARTS project, Anssi Keinänen discusses how territorial effects and sensitivity is taking into account in the drafting of legislation in Finland. The final article by Tommi Inkinen scrutinizes the ESPON Database and related map interfaces and services.

Contact Person at the Ministry of Employment and the Economy: Regional department/Satu Tolonen, tel. +358 10 606 4972

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu