Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Strategidokument för närings-, trafik- och miljöcentralerna 2012-2015

Bilaga Strategidokument för närings-, trafik- och miljöcentralerna 2012–2015
Serie Arbets- och näringsministeriets publikationer
Serienummer 37/2011
Utgivningsår 2011
Avdelning Regionavdelningen
ISSN (elektronisk) 1797-3562
ISBN (elektronisk) 978-952-227-577-6
Sidoantal 58
Språk svenska
Tillgänglighet Endast som elektronisk publikation
Sammandrag Det gemensamma strategidokumentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna är enligt 7 § i lagen om närings-, trafikoch miljöcentralerna (897/2009) ett dokument för den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av centralernas verksamhet. I dokumentet utstakas de strategiska målen och prioriteringarna för centralernas verksamhet 2012–2015 samt inriktningen av resurserna. Dessutom uppställs mål för utveckling av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet.
Målet för Jyrki Katainens regering är ett engagerat och framgångsrikt Finland. Tre centrala helheter är gemensamma för regeringens verksamhet och beslutsfattande. Dessa är bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisering av den offentliga ekonomin samt stärkande av en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Allt detta berör konkret närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet och uppgifter. Centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.
Den första planeringsperioden för närings-, trafik- och miljöcentralerna som omfattar en hel regeringsperiod börjar i en utmanande omvärld. Utmaningarna på grund av globaliseringen, klimatförändringen och befolkningens åldrande är internationella megatrender. Samtidigt skapar instabiliteten i den internationella ekonomin osäkerhet i företagen, på arbetsmarknaden och i hushållen.
De strategiska målen för åren 2012–2015 har härletts från omvärldens utmaningar och de nya möjligheter som öppnar sig för centralernas verksamhet. Dessa mål är: regionernas livskraft, näringslivets framgångsfaktorer och befolkningens välbefinnande. För att förbättra effekterna och resultaten av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet utvecklas ledningen av centralerna och deras processer i överensstämmelse med de gradvis minskande utgiftsramarna. Centralerna profilerar sig som arbetsplatser med mångsidiga och utmanande uppgifter och en kunnig personal som mår bra. Verksamheten styrs av närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma värderingar: kundorientering, öppenhet, kompetens och samarbete.
Strategidokumentet 2012–2015 utarbetades under ledning av arbets- och näringsministeriet (ANM) i samarbete med de övriga styrande myndigheterna och närings-, trafik- och miljöcentralerna. De ministerier som styr centralerna är vid sidan av ANM kommunikationsministeriet (KM), jord- och skogsbruksministeriet (JSM), undervisnings- och kulturministeriet (UKM), inrikesministeriet (IM) och miljöministeriet (MM). Dessutom deltog landskapsförbunden i de strategiseminarier som ordnades under arbetets gång och kommenterade utkastet till dokument.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: konsultative tjänstemannen Tarja Reivonen, tfn 010 606 4942 (förnamn.efternamn@tem.fi)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) yhteinen strategia-asiakirja on ELY-keskuksista annetun lain (897/2009) 7 §:n mukainen keskusten toiminnan yleistä suunnittelua, ohjausta ja järjestämistä koskeva asiakirja. Asiakirjassa linjataan ELY-keskusten toiminnan strategiset tavoitteet ja painopisteet vuosille 2012–2015 sekä linjaukset resurssien kohdentamiselle. Lisäksi asetetaan tavoitteet ELY-keskusten toiminnan kehittämiselle.
Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa yhdistää kolme keskeistä kokonaisuutta. Nämä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkisen talouden vakauttaminen; sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Nämä kaikki koskettavat konkreettisesti ELY-keskusten toimintaa ja tehtäviä. ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ensimmäinen hallituskauden pituinen suunnittelukausi alkaa haastavassa toimintaympäristössä. Globalisaation, ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen haasteet ovat kansainvälisiä megatrendejä.
Samanaikaisesti kansainvälisen talouden epävakaus synnyttää epävarmuutta yrityksissä, työmarkkinoilla ja kotitalouksissa.
Toimintaympäristön haasteista ja avautuvista uusista mahdollisuuksista ELY-keskusten toiminnalle johdetut strategiset tavoitteet vuosiksi 2012–2015 ovat: alueiden elinvoimaisuus, elinkeinoelämän menestystekijät ja väestön hyvinvointi. ELYkeskusten toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi kehitetään keskusten johtamista ja prosesseja vastaamaan niukkenevia menokehyksiä. Keskukset profiloituvat työpaikkoina, joissa on monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä ja joiden osaava henkilöstö voi hyvin. Toimintaa ohjaavat ELY-keskusten yhteiset arvot: asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.
Strategia-asiakirja 2012–2015 valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla yhteistyössä muiden ELYkeskuksia ohjaavien tahojen ja ELY-keskusten kanssa. TEM:n ohella ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt ovat liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), sisäasiainministeriö (SM) ja ympäristöministeriö (YM). Lisäksi työn kuluessa järjestettyihin strategiaseminaareihin ja asiakirjan luonnoksen kommentointiin osallistuivat maakuntien liitot.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, puh. 010 606 4942 (etunimi.sukunimi@tem.fi)

The joint Strategy Document for the Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centres) is a document concerning the general planning, steering and arrangement of the operation of these centres pursuant to section 7 of the Act on ELY Centres (897/2009). The document outlines the strategic targets and priorities for ELY Centre operations for 2012–2015 and policies for the targeting of resources. Furthermore, it sets targets for the development of ELY Centre operations.
Prime Minister Jyrki Katainen’s government aims to achieve a caring and successful Finland. Three core objectives link the activities of the government and all its decision-making together. These objectives are the reduction of poverty and social exclusion; the consolidation of public inances; and the strengthening of sustainable economic growth, employment and competitiveness. All these have a concrete impact on the operations and tasks of the ELY Centres. The task of the ELY Centres is to develop and support economically, socially and ecologically sustainable well-being within their region alongside other operators.
The first operating period of the Centres for Economic Development, Transport and the Environment, lasting for the term of the present government, will begin in a challenging environment. The challenges posed by globalisation, climate change and an ageing population are international megatrends. At the same time, the instability of the global economy creates insecurity in enterprises, the labour market and households.
The strategic objectives for the operation of the ELY Centres deriving from the challenges of the operating environment and new opportunities that will present themselves between 2012 and 2015 include vitality of the regions, economic success factors, and welfare of the population. In order to improve the effectiveness and efficacy of ELY Centre operations, the management and processes of the centres will be improved to meet the increasing constraints being placed on public spending. The centres will be profiled as workplaces with versatile and challenging tasks and an environment where competent employees feel good about their work. The operations are steered by the common values of the ELY Centres,
which include customer orientation, openness, ompetence and cooperation.
The Strategy Document 2012–2015 was prepared under the Ministry of Employment and the Economy (MEE) in collaboration with other actors steering the ELY Centres, and the ELY Centres themselves. The other ministries steering the
ELY Centres alongside MEE are the Ministry of Transport and Communications, the Ministry of Agriculture and Forestry, the Ministry of Education and Culture, the Ministry of the Interior, and the Ministry of the Environment. In addition, Regional Councils participated in the strategy seminars organised in the course of the work and contributed by commenting the document draft.

Contact person within the ministry of Employment and the Economy: Ministerial Adviser Tarja Reivonen tel +358 10 606 4942 (firstname.lastname@tem.fi)

Palaa julkaisulistaan


Senast uppdaterad: 08.10.2010
Printa