Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2008

15.09.2008 14:00

ANM i budgetpropositionen för 2009: Fokus på energipolitik, sysselsättning, företagande, innovationer och stödjande av strukturomvandlingsområdena

Regeringen föreslår ett anslag på 2 322,4 miljoner euro för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 2009 års budgetförslag.  Jämfört med budgeten för år 2008 innebär detta en minskning med 112,4 miljoner euro som beror främst på en minskning av sysselsättningsanslagen och utbetalningsanslagen för strukturfondernas nya programperiod. Prioritetsområdena är energipolitik, förbättring av sysselsättningsläget, förstärkning av företagsamheten och innovationsverksamheten samt stödjande av strukturomvandlingsområdena.   

 

Genomförandet av innovationspolitiken framskrider i enlighet med rekommendationerna och åtgärdsförslagen i den nationella innovationsstrategin. En ny synvinkel är att man betonar anpassning till efterfrågan och till kunderna. Dessutom stärks förutsättningarna för tillväxtföretagande och av företagens internationalisering.  Anslaget för innovationspolitiken föreslås uppgå till 736,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 53,8 miljoner euro jämfört med 2008 års budget. Bevillningsfullmakterna för Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, föreslås bli ökade med 31,1 miljoner euro jämfört med den ordinarie statsbudgeten för 2008.  En del av ökningen beror på det att ansvaret för finansieringen av programmen för utveckling av arbetslivet övertogs av Tekes från den 17 mars 2008.

 

För sysselsättnings- och företagarpolitiken föreslås ett anslag på 843,7 miljoner euro.  ­­Primära prioriteter för denna är att bemöta matchningsproblemen på arbetsmarknaden, att minska arbetslösheten samt att öka nyföretagandet och att förbättra förutsättningarna för företagens verksamhet i fråga om verksamhetsmiljön.  

 

Den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen skräddarsys för att allt bättre motsvara företagens behov. Som anslag för sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder föreslås 477,4 miljoner euro, vilket är ca 77 miljoner euro mindre än år 2008. Det föreslås ett ytterligare anslag på 2 miljoner euro för att användas till utbildning av skogsmaskinförare och chaufförer av virkestransportbilar.  Ett anslag på 300  000 euro föreslås vidare för täckande av kostnaderna för systemet med vikarieservice för kvinnliga företagare. I snitt 23 400 personer deltar i arbetskraftsutbildning, och i medeltal 35 600 personer sysselsätts genom sysselsättningsanslag.

 

Av bevillningsfullmakten på 37 miljoner euro för företags investerings- och utvecklingsprojekt reserveras högst 12 miljoner euro för att användas till stöd för områden med akuta strukturomvandlingsproblem, vilka utsetts av statsrådet. Högst 9,8 miljoner euro reserveras som bidrag åt ensamföretagare för anställning av en första medarbetare. Av fullmakten för sysselsättningsbaserade investeringar på 13 miljoner euro reserveras 5 miljoner euro till stöd för områden med akuta strukturomvandlingsproblem. Avsikten är dessutom att minst 3 procent av finansieringen inom ramen för strukturfondsprogrammen används på områdena med akuta strukturomvandlingsproblem.


För företagens verksamhetsmiljö, reglering av marknaden och arbetslivets politiksektor föreslås ett anslag på 25 miljoner euro.  Inom denna sektor verkställer regeringen statsrådets konsumentpolitiska program för åren 2008–2011. Målen för programmet är bl.a. att främja hållbar konsumtion, stärka ställningen för de svagaste konsumenterna samt att reformera konsumentförvaltningen. Det föreslås en ökning med 650 000 euro för ersättande av kostnaderna för byte av besättning ombord på ett finländskt fartyg som används för sjötransport. Detta utgör ett led i åtgärderna för att förbättra den finländska handelsflottans konkurrenskraft.


För regionutveckling och strukturfondspolitik för år 2009 föreslås ett anslag på 511,8 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 82,6 miljoner euro jämfört med 2008 års budget. Den gamla programperioden 2000–2006 avslutas år 2008. Genom EU:s delfinansierade åtgärdsprogram förverkligas företags- och arbetskraftspolitiska samt regionala målsättningar.  Kajanalands utvecklingspengar föreslås bli ökade med 2,45 miljoner euro för täckande av kostnader för sysselsättningsförsöket i Paltamo.


För energipolitiken år 2009 föreslås ett anslag på 63,1 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 17,9 miljoner jämfört med 2008 års budget.  De internationella klimat- och energiåtagandena och fördelningen av bördan av dem inverkar väsentligt på energipolitiken och på de allmänna förutsättningarna för näringspolitiken.  Bevillningsfullmakten för energistöd föreslås bli ökad med 30 miljoner euro, närmast med tanke på stödjandet av investeringsprojekt kring förnybar energi och energieffektivitet. Till budgetförslaget föreslås bli fogat ett moment om främjande av materialeffektiviteten och som anslag för detta föreslås 500 000 euro.

 

­­­Strukturen för arbets- och näringsministeriets huvudtitel har förnyats så att den motsvarar strukturen hos och ansvarsfördelningen för ministeriet som inledde sin verksamhet 1.1.2008.

 

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2009 finns tillgänglig på adressen http://www.vm.fi/budjetti

 

 

Ytterligare upplysningar:

näringsminister Mauri Pekkarinen, tfn 010 606 3500

arbetsminister Tarja Cronberg, tfn 010 604 8000

kanslichef Erkki Virtanen, tfn 010 606 3502

ekonomidirektör Eero Murto, tfn 010  606 3647


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 03.01.2012
Printa