Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Uutiskirje 7.4.2011

Rakennetyöttömyyttä koskevat kehittämislinjaukset valmistuneet

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu kehittämislinjaukset, joilla halutaan parantaa pitkäaikaistyöttömien asemaa työmarkkinoilla sekä poistaa vaikeasti työllistyviin kohdistuvia ennakkoluuloja. Samalla työnantajia rohkaistaan rekrytoimaan myös pitkään työttöminä olleita henkilöitä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu kehittämislinjaukset, joilla halutaan parantaa pitkäaikaistyöttömien asemaa työmarkkinoilla sekä poistaa vaikeasti työllistyviin kohdistuvia ennakkoluuloja. Samalla työnantajia rohkaistaan rekrytoimaan myös pitkään työttöminä olleita henkilöitä. Linjausten tavoitteena on mm. lisätä yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjoajana. Tavoitteena on myös ohjata nykyistä useampi työnhakija ammatilliseen koulutukseen sekä lisätä työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

 

Raportissa esitettyjä kehittämislinjauksia:

 

Ongelmien tilalle nostetaan vahvuuksia

Ongelmalähtöisen tarkastelun tilalle nostetaan työnhakijoiden vahvuudet, kuten koulutus, ammattitaito ja olemassa oleva työkyky. Samoin luovutaan negatiivisia mielleyhtymiä tuovista käsitteistä.

 

Työnantajien palvelua parannetaan

Nykyinen palkkatuki profiloidaan selkeästi rekrytointitueksi ja tuen saamisen ehtoja yksinkertaistetaan. Työnantajalle annetaan mahdollisuus arvioida työnhakijan sopivuutta ja rekrytointiin tarjotaan tukea. TE-toimiston palvelutarjonnassa lisätään ammatillista koulutusta ja koulutuksen tukipalveluja ja nykyistä useampi työnhakija ohjataan ammatilliseen koulutukseen. Myös kohdennettua ammatillista työvoimakoulutusta suunnitellaan nykyistä enemmän.

 

Yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kanssa kehitetään

Välityömarkkinatoimijoiksi etsitään yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka ovat valmiita tarjoamaan koulutusta työpaikalla. Välityömarkkinoille ohjataan ensisijaisesti työmarkkinoille kuntoutuvia asiakkaita, jotka tarvitsevat sekä työelämävalmiuksien että ammattitaidon parantamista.

 

Palveluprosessia tehostetaan

TE-toimistossa arvioidaan asiakkaan palvelutarvearvion tekemisen yhteydessä työttömyyden pitkittymisen riski, joka otetaan huomioon palveluprosessin suunnittelussa. Asiakkaan ajautumista ptkäaikaistyöttömyyteen ehkäistään aktiivisella palvelutarjonnalla puolen vuoden yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen. Asiakasta tuetaan aktiiviseen työnhakuun työttömyyden ja työvoimapalvelujen aikana. Työnhaun tueksi tarjotaan työhönvalmennusta ja räätälöityä työnhakukoulutusta.

 

TE-toimistot tiivistävät ja laajentavat moniammatillista verkostotyötä kuntien sosiaalitoimen ja Kelan kanssa.

 

Tarkempi yhteenveto kehittämislinjauksista sekä linjausten valmistelun taustoista ja kehittämistarpeista löytyvät raportista Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta työvoimavarojen turvaamiseen. Se on julkaistu TEM raportteja -sarjassa 13/2011 ja löytyy osoitteesta www.tem.fi/julkaisut 


TE-toimiston palvelut pitkään työttömänä olleille: Jos työttömyys pitkittyyPalaa otsikoihin

 
© 2016 Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto