På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2010

30.4.2010 13.34

Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia uudistetaan

Tasavallan presidentti on vahvistanut muutokset julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin sekä eräisiin siihen liittyviin lakeihin. Muutokset tulevat voimaan 10.5.2010.

Lakimuutos parantaa työ- ja elinkeinotoimiston palveluja asiakkaille. Työnhakijan palvelutarve arvioidaan ja hänen kanssaan laaditaan työllistymissuunnitelma kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. TE-toimistojen asiakastyössä käytössä olevien suunnitelmalajien määrä vähenee. Sähköinen verkkopalvelun kautta tapahtuva työnhakijaksi rekisteröityminen on jatkossa ensisijainen tapa rekisteröityä työnhakijaksi. Myös ulkomaalaisen henkilön mahdollisuudet rekisteröityä työnhakijaksi TE-toimistoon laajenevat.

 

Työnhakijan haastattelua, mahdollisimman varhaista palvelutarpeen arviointia sekä työllistymissuunnitelman laatimista koskevat muutokset tehostavat työnhakija-asiakkaan palvelun vahvaa alkua ja voivat siten nopeuttaa työnhakijan työllistymistä. Muutokset systematisoivat suunnitelmallista työnhakua ja ehkäisevät osaltaan työttömyyden pitkittymistä sekä vähentävät työmarkkinoilta syrjäytymisen riskiä.

 

Työmarkkinatoimenpiteisiin sovelletaan yksityisyyden suojasta annetun lain tietosuojaa koskevia säännöksiä soveltuvin osin. Muutos saattaa työmarkkinatoimenpiteessä olevat henkilöt samantasoisen suojan ja menettelykäytäntöjen piiriin kuin työpaikalla työsuhteessa työskentelevät henkilöt. Työharjoittelun ja työelämävalmennuksen enimmäiskestoa koskevia säännöksiä yhtenäistetään ja enimmäiskeston laskennan uudelleen aloittamista koskevia säännöksiä lievennetään. Muutosten tavoitteena on estää työsuhteisten työntekijöiden korvaaminen toimenpiteessä olevilla sekä menettelytapojen selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen.

 

Alle 25-vuotias työmarkkinatukeen oikeutettu, ammatillista koulutusta vailla oleva nuori pääsee jatkossa nykyistä nopeammin uudelleen työharjoitteluun, jos nuori ei työharjoittelun enimmäisajan täytyttyä ole päässyt koulutukseen, työllistynyt palkkatyöhön tai häntä ei ole voitu ohjata muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

 

Työssäkäyntialueiden määräytymistä muutetaan siten, että kuntapohjaisista työssäkäyntialueista luovutaan. Jatkossa työssäkäyntialueet määräytyvät kilometripohjaisesti siten, että henkilön työssäkäyntialue on hänen asuinpaikastaan 80 kilometrin etäisyydelle ulottuva alue. Uudistuksen myötä työssäkäyntialueet ovat kuntien koosta ja kuntamuutoksista riippumattomia. Uudistus lisää merkittävästi työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua, kun alueiden määräytymisperuste on kaikille sama. Tosiasialliset kulkuvaikeudet ja työmatkaan käytettävä aika huomioidaan jatkossa laissa säädetyin edellytyksin pätevänä syynä kieltäytyä työssäkäyntialueen sisällä tarjotusta työstä.

 

Palkkatuen myöntämisedellytyksissä huomioidaan nykyistä paremmin kilpailuneutraliteetti ja EU:n valtiontukisäännökset.  Palkkatuki myönnetään kaikille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille joko yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiseen menettelyyn liittyvät säännökset koskevat tuki-intensiteettiä ja tukikauden enimmäiskestoa. Elinkeinotoimintaa harjoittamattomien yleishyödyllisten yhtiöiden ja säätiöiden osalta palkkatuen käytännöt pysyvät ennallaan.

 

Palkkatukityöllistämisen sääntöjä muutetaan väliaikaisesti

 

Nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi yrityksille myönnettävän palkkatuen ehtoja lievennetään vuosina 2010–2011 alle 25-vuotiaiden osalta. Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella vuonna 2010 heti nuoren jäätyä työttömäksi. Vuonna 2011 palkkatuen myöntäminen edellyttää, että nuoren työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.


Muutokset tulevat voimaan 10.5.


Lisätiedot:
erityisavustaja Tapio Laakso, TEM, p. 050 396 0006
ylitarkastaja Inka Douglas, TEM, p. 010 60 47993 (palkkatuki)
ylitarkastaja Tiina Korhonen, TEM, p. 010 60 49048 (palveluprosessi ja työssäkäyntialueet)


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 30.5.2016
Tulosta sivu