På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta oli yksi pääministeri Kataisen hallituksen kärkihankkeista. Työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulle kuuluvat toimet liittyvät työvoimavaltaisten alojen harmaaseen talouteen ja tilaajavastuulain uudistamiseen. Hanke päättyi kesällä 2015.

 

Työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakennusala, majoitus- ja ravitsemisala, kuljetusala, siivous- ja kunnossapitoalat, parturi- ja kampaamoala, kauneudenhoitopalvelut sekä yksityinen sosiaali- ja terveysala. Näistä työ- ja elinkeinoministeriön toimet liittyvät erityisesti rakennusalaan, majoitus- ja ravitsemisalaan sekä parturi- ja kampaamoalaan.

 

Hallitus antoi 19.1.2012 periaatepäätöksenä toimintaohjelman tehostetusta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta. Toimintaohjelma koski vuosia 2012–2015 ja se sisälsi yhteensä 22 ministeriöille ja viranomaisille vastuutettua hanketta. Linkki periaatepäätökseen on sivun oikeassa laidassa.


Kevään 2013 kehysriihessä hallitus päätti lisätoimenpiteistä harmaan talouden tehostetuksi torjumiseksi. Linkki lisätoimenpiteisiin on sivun oikeassa laidassa.


Työ- ja elinkeinoministeriön toimet koskivat seuraavia asioita:

Tilaajavastuulain uudistaminen

Työryhmä selvitti tilaajavastuulain uudistamistarpeita ja tarvittavia lakimuutoksia. Työryhmän loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2014, jossa ehdotettiin tilaajan selvitysvelvollisuuden muuttamista verotusta ja eläkevakuutusta koskevien tietojen osalta ja laajentamista koskemaan työterveyshuollon järjestämistä. Työryhmä ehdotti myös laiminlyöntien seuraamusten kiristämistä. Ehdotusten pohjalta valmistellaan hallituksen esitys, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2014.


Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa erillisessä työryhmässä selvitettiin, miten harmaan talouden torjunnassa tarvittavien rekisteritietojen saatavuutta voidaan parantaa niin, että yritykset voisivat nykyistä helpommin ja mahdollisesti maksutta saada käyttöönsä viranomaistietoja. Lue lisää Tilaajavastuulaki uudistuu


Kuitinantovelvollisuuden säätäminen

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa (658/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Laki edellyttää, että elinkeinotoiminnassa myyjällä on eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuu käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla. Kuitti on mahdollista tarjota myös sähköisesti. Laissa säädetään lisäksi kuitin tietosisällöstä. Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot vastaavat lain valvonnasta. Jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voi määrätä seuraamuksena laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksun suuruus on 300-1000 euroa. Lisätietoa Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi/muistakuitti

Käteispalkkojen kieltäminen

Työsopimuslain 1.7.2013 voimaan tullut muutos (HE 24/2013 vp) edellyttää, että työntekijän palkat on pääsääntöisesti maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Työnantaja voi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä, esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijällä ei ole pankkitiliä.


Tilintarkastajien raportointivelvollisuus rikosepäilyistään

Kehysriihen päätösten mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakiesityksen, jonka tavoitteena on ehkäistä harmaata taloutta asettamalla tilintarkastajille velvollisuus ilmoittaa rikosepäilyistä. Lakiesityksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.


Käteisen rahan käytön rajoittaminen elinkeinotoiminnassa

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuussa 2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia asettaa elinkeinotoiminnassa yksittäisiä maksusuorituksia koskevia maksutaparajoituksia ja selvittää keinoja, joilla voidaan edelleen edistää sähköistä maksamista. Työryhmän asettaminen oli osa hallituksen kehysriihessä päätettyjä lisätoimia harmaan talouden torjunnassa. Tarkastelun painopisteenä olivat toimialat, joilla tavaroita ja palveluita tarjotaan tyypillisesti yksityiseen käyttöön.

Työryhmän tiedote 9.1.2014 Käteisen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa Suomessa


Tyyppihyväksytyt kassakoneet

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi kesäkuussa 2013 majoitus- ja ravitsemusalaa koskevan selvityksen kassarekisterilaitteilla tehdyistä tulonsalauksista ja niiden yleisyydestä sekä mahdollisista keinoista ehkäistä tulonsalauksia. Tähän liittyen työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tyyppihyväksyttyjä kassakoneita koskevan lainsäädännön tarpeen ja soveltumisen majoitus- ja ravitsemusalalla ja muilla käteistoimialoilla ja selvityksen pohjalta valmistelee tarpeelliset säännökset.
Harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoitus: Kassalaitteet ja tulonsalaukset


Hankintalain uudistaminen

Hankintasääntelyn uudistustyö EU:ssa on loppusuoralla. Direktiiviehdotuksissa tilaajavastuun edistämiseksi verot ja muut lakisääteiset maksut laiminlyönyt tarjoaja olisi aina suljettava tarjouskilpailusta. Hankintayksikön olisi myös selvitettävä, että poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta ei perustu tarjoajan verojen tai muiden maksujen laiminlyöntiin. Direktiivien kansallista täytäntöönpanoa varten on asetettu ohjausryhmä ja valmisteluryhmä.

Hankintalain kokonaisuudistus


Tilaajavastuulain ja hankintalain muutokset rakennusalalla

Muutokset tulivat voimaan 1.9.2012. Muutosten mukaisesti tilaajan on rakennusalalla jatkossa pyydettävä alihankkijalta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, vaikka sopimusosapuolen toiminta olisi vakiintunutta. Todistus tapaturmavakuutuksesta on lisätty selvitettävien asioiden joukkoon. Lain valvontaa on tehostettu ottamalla vakavammissa rikkomuksissa käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu, joka on vähintään 16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa. Lisäksi julkisen sektorin tilaajavastuun edistämiseksi hankintalakiin on lisätty säännös siitä, että kaikissa julkisen sektorin rakennusurakkasopimuksissa on lauseke työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamisesta.

Tiedote 31.8.2012: Rakennusalan harmaata taloutta torjutaan: tilaajan vastuu laajenee ja veronumero käyttöön 1.9.


Harmaan talouden torjuminen parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti tammikuussa 2012 työryhmän valmistelemaan erityisesti kirjaamattomien myyntitulojen eli ohimyynnin torjumiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. Työryhmän toimikausi päättyi 29.6.2012.

Tiedote 3.7.2012: Työryhmä: Velvollisuus antaa kuitti torjuisi harmaata taloutta kauneudenhoitoalalla


Laaja yhteistyö

Periaatepäätöksen mukaisesti harmaan talouden torjuntaan osallistuivat myös valtiovarainministeriö, sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Verohallinto, Konkurssiasiamiehen toimisto, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus, Tullihallitus sekä Valtakunnanvoudinvirasto.Sivua viimeksi päivitetty: 4.9.2015
Tulosta sivu
Harmaa Talous banneri 191x145
           Kampanjasivusto

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Hjelt, Jan