På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2012

19.9.2012 18.45

Hallituksen iltakoulu linjasi terveen kilpailun edistämistä

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 19. syyskuuta terveen kilpailun edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä kilpailua Suomen markkinoilla. Ohjelmaan valittujen eri alojen arvonlisä on arviolta 50 miljardia euroa, mikä on noin neljännes bruttokansantuotteesta.

 

Ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla lisätään päivittäistavarakaupan kilpailua, turvataan tasaveroiset kilpailuolosuhteet julkisen ja yksityisen sektorin liiketoiminnalle sekä karsitaan lainsäädännöstä johtuvia kilpailun esteitä eri aloilla. Ohjelma ei kuitenkaan kata kaikkia aloja, joilla rakenteellisten kilpailun esteiden purkaminen saattaisi olla perusteltua.

 

Ohjelman toimenpiteiden valmistelu jatkuu seuraavaksi eri ministeriöissä.

 

Päivittäistavarakaupan kilpailua lisätään

 

Ohjelman mukaan kilpailulakiin lisätään uusi, päivittäistavarakauppaa koskeva pykälä. Sen mukaan päivittäistavarakaupan toimija olisi määräävässä markkina-asemassa päivittäistavarakaupan markkinoilla, jos sen markkinaosuus Suomessa ylittää 30 prosenttia.

 

Nykyisillä päivittäistavarakaupan markkinaosuuksilla tämä tarkoittaisi, että K- ja S-ryhmien keskusliikkeiden tulisi ottaa toiminnassaan huomioon kilpailulain säännös, joka kieltää määräävän markkina-aseman väärinkäytön. Säännöstä ei ole tarkoitettu rajaamaan yksittäisen kauppiaan mahdollisuuksia ostaa tuotteita paikallisilta tuottajilta.

 

Lakimuutoksen ansiosta Kilpailuvirasto voisi valvoa päivittäistavarakauppaa tehokkaammin. Hallituksen esitys valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2012.

 

Julkisen sektorin elinkeinotoiminta tarkempaan valvontaan

 

Ohjelman mukaan Kilpailuviraston toimivaltaa julkisen sektorin elinkeinotoiminnan valvonnassa laajennetaan. Tarkoitus on turvata kilpailuneutraliteetti eli tasaveroiset kilpailuolosuhteet sekä julkisen että yksityisen sektorin elinkeinotoiminnalle.

 

Valvonta kohdistuisi julkisen sektorin tavaroiden ja palvelujen tarjontaan, jota harjoitetaan elinkeinotoimintana. Kilpailuviraston olisi ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrittävä turvaamaan kilpailuneutraliteetti. Jos tämä ei onnistuisi, Kilpailuvirasto voisi kieltää toiminnan tai asettaa sellaiset velvoitteet, jotka varmistavat markkinoiden tasapuolisen toiminnan.

 

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltava hallituksen esitys kilpailulain muuttamiseksi pyritään antamaan vuoden 2012 aikana.

 

Kilpailua rajoittavia esteitä arvioidaan useilla aloilla

 

Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla poistetaan lainsäädännöstä johtuvia kilpailun esteitä ja rajoituksia. Toimenpiteet koskevat kaavoitusta ja rakentamista, kolmatta sektoria, jätemarkkinoita, lääkemarkkinoita ja digitaalisia markkinoita.

 

Ympäristöministeriö laatii toimenpideohjelman kilpailun lisäämiseksi rakentamisessa. Toimenpiteillä muun muassa lisätään kaavoitusta sekä tonttien tarjontaa sekä kehitetään maakuntien liittojen asemaa kaavoituksessa. Ministeriö myös uudistaa maankäyttö- ja rakennuslakia niin, että kilpailu- ja elinkeinopolitiikka otetaan huomioon kaavoituksessa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selkeytetään kolmannen sektorin toimintaa markkinoilla koskevia sääntöjä. Kolmannen sektorin kehitykselle on turvattava tasapuoliset edellytykset verrattuna julkiseen palvelutuotantoon ja yksityiseen voittoa tavoittelevaan tuotantoon. Lisäksi selvitetään Raha-automaattiyhdistyksen tukipolitiikan uudistustarpeet kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaamisen kannalta.

 

Ympäristöministeriön johdolla laaditaan selvitys jätelain soveltamiskäytännöstä. Jätelain soveltaminen on johtanut jännitteisiin yksityisten jäteyritysten ja kuntien jätehuoltoyhtiöiden välillä. Myös Euroopan komissiolle on tehty asiasta kantelu.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa apteekkitoiminnan kehittämistä siten, että Suomessa voidaan turvata kustannustehokas lääkehuoltojärjestelmä. Tarkasteluun otetaan apteekkilupien myöntämisprosessi, apteekkiverkoston tiheys, apteekkitoiminnan tehostaminen, apteekkimaksu sekä lääketaksa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna apteekkiala on Suomessa voimakkaasti säänneltyä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö selvittävät digitaalisiin markkinoihin liittyviä kysymyksiä. Toimenpiteet kohdistuvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiseen ja tekijänoikeusjärjestöjen asemaan. Tarkoitus on kannustaa luovan työn tekemiseen ja samalla tekijänoikeuksin suojatun aineiston tehokkaaseen hyödyntämiseen tekijänoikeuksien haltijoiden asemaa heikentämättä.

 

Hallitus arvioi säännöllisesti ohjelman edistymistä ja päättää tarvittaessa lisätoimenpiteistä. Työ- ja elinkeinoministeriö raportoi ohjelman etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle neljännesvuosittain.

 

Ohjelma on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/tervekilpailu

 

Lisätiedot:
valtiosihteeri Janne Metsämäki, puh. 029 504 8014

ylijohtaja Juhani Jokinen, terveen kilpailun edistämisohjelma, TEM, puh. 050 395 2800

ylijohtaja Raimo Luoma, TEM, puh. 050 413 5500


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 29.5.2016
Tulosta sivu