På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti 5.12.2014

Liitetiedosto Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti 5.12.2014
Sarja TEM raportteja
Sarjanumero 55/2014
Julkaisuvuosi 2014
Osasto Energiaosasto/Juho Korteniemi, puh. 029 506 0016
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1797-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-923-1
ISBN (sähköinen) 978-952-227-924-8
Sivumäärä 76
Kieli suomi
Hinta 18 euroa
Saatavuus painettu sekä verkkojulkaisu
Tiivistelmä Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 18.12.2013 työryhmän selvittämään pienimuotoisen energiantuotannon edistämistä. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella sähkön pientuotannon roolia uusiutuvan energian sekä rakennusten energiatehokkuuden edistämisessä. Työryhmä pohti myös toimenpiteitä pientuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Työryhmän toimikaudeksi päätettiin 1.1.2014–30.11.2014.
Pientuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta Suomessa on nykyisin vielä vähäinen. Piensähköntuotannon kokonaispotentiaalin arvioidaan olevan vuoteen 2020 mennessä noin 600 MW asennettua kapasiteettia, mikä tarkoittaa noin 1 TWh sähköntuotantoa. Merkittävää kasvua voidaan odottaa etenkin aurinkosähköjärjestelmien osalta. Potentiaalin toteutuminen riippuu mm. pientuotannon taloudellisesta kannattavuudesta, teknisestä ja hallinnollisesta sujuvuudesta sekä tiedon saatavuudesta, jotka ovat pientuotannon kehityksen kannalta keskeisimmät haasteet.
Selvitysten mukaan piensähköntuotannon kustannustehokkuus on viime vuosina parantanut. Tuotantokustannus ylittää kuitenkin edelleen sähkön tukkumarkkinahinnan tason lähes poikkeuksetta. Tuotettaessa sähköä omaan käyttöön piensähköntuottajat voivat saada hyödykseen myös sähkön siirron muuttuvan kustannuksen sekä sähkönkulutukseen kohdistuvat verot verolainsäädännössä säädetyin rajoituksin.
Pientuotantokapasiteetin kasvattamisen kannalta on tärkeää, että nykyisiin kannustimiin ja muuhun toimintaympäristöön ei tehdä äkillisiä muutoksia. Työryhmä esittää, että piensähköntuotannon taloudellisiin kannustimiin ja mittarointivelvoitteisiin mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävät muutokset toteutetaan maltillisesti riittävän pitkiä siirtymäaikoja noudattaen. Työryhmä esittää myös, että mikäli taloudellisia kannusteita lisätään, ne tulee toteuttaa teknologia- ja energiamuotoneutraaleilla, uuden teknologian käyttöönottoa tai rakennusten energiatehokkuutta edistävillä välineillä. Toteutuessaan työryhmän suositukset tulevat edistämään pientuotannon kasvua.
Lisääntyvän pientuotannon vaikutukset sähkömarkkinaan tai markkinaosapuoliin eivät ole kovin huomattavia pientuotannon määrän pysyessä kohtalaisena. Työryhmän ehdotuksia totetutetaan valtiontalouden menokehysten puitteissa. Valittu liiketoimintamalli vaikuttaa siihen, miten pientuotannon kustannukset ja hyödyt jakautuvat pientuotannon arvoverkon eri osapuolille. Pientuotantonnon lisääminen vähentää osaltaan hiilidioksidipäästöjä ja auttaa siten Suomea saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Energiaosasto/Päivi Janka, puh. 029 506 4833,
Juho Korteniemi, puh. 029 506 0016

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 18 december 2013 en arbetsgrupp för att utreda främjande av den småskaliga energiproduktionen. Arbetsgruppens uppgift var att granska den småskaliga elproduktionens roll i främjandet av användningen av förnybar energi och av byggnadernas energiprestanda. Arbetsgruppen begrundade också åtgärder för att förbättra lönsamheten hos den småskaliga produktionen. Arbetsgruppens mandatperiod omfattade tiden 1.1.2014–30.11.2014.
Den småskaliga produktionens andel av den totala elproduktionen i Finland är ännu i dag liten. Den totala potentialen för den småskaliga elproduktionen fram till år 2020 uppskattas vara cirka 600 MW installerad kapacitet, vilket som elproduktion uttryckt innebär cirka 1 TWh. En betydande ökning kan dock förväntas, särskilt när det gäller system för produktion av el med hjälp av solenergi. Det hur väl potentialen förverkligas beror på bl.a. den småskaliga produktionens ekonomiska lönsamhet, den tekniska och administrativa smidigheten samt tillgången till kunskap, vilka är de viktigaste utmaningarna med tanke på den småskaliga produktionens utveckling.
Enligt utredningarna har den småskaliga elproduktionens kostnadseffektivitet förbättrats under de senaste åren. Produktionskostnaderna överskrider dock fortfarande, nästan utan undantag, nivån på partimarknadspriset på el. När el produceras för eget bruk kan småproducenterna också tillgodogöra sig de rörliga kostnaderna för elöverföring samt skatterna på elförbrukning inom de begränsningar som anges i skattelagstiftningen.
Med tanke på ökningen av kapaciteten för småskalig elproduktion är det viktigt att inga plötsliga ändringar görs i de nuvarande incitamenten och verksamhetsmiljön i övrigt. Arbetsgruppen föreslår att de ändringar som i framtiden eventuellt görs i de
ekonomiska incitamenten för den småskaliga elproduktionen och i skyldigheterna beträffande mätning ska genomföras efter-
tänksamt och så att tillräckligt långa övergångsperioder tillämpas. Arbetsgruppen föreslår också att om de ekonomiska
incitamenten ökas ska dessa genomföras med hjälp av verktyg som är neutrala i fråga om teknik och energislag och som främjar införandet av ny teknik eller höjningen av byggnaders energiprestanda. Om arbetsgruppens rekommendationer genomförs, kommer detta att bidra till en ökning av den småskaliga produktionen.
Den ökande småskaliga produktionen har dock inte några särskilt betydande verkningar på elmarknaden eller marknadsparterna, om volymen hos den småskaliga produktionen är måttlig. Arbetsgruppens förslag genomförs inom de statsfinansiella utgiftsramarna. Det affärskoncept som väljs inverkar på fördelningen av kostnaderna och nyttan mellan de olika parterna i den småskaliga produktionens värdenätverk. En ökning av den småskaliga produktionen minskar för sin del koldioxidutsläppen och hjälper således Finland att uppnå uppställda mål.

Kontaktpersoner vid arbets- och näringsministeriet: Energiavdelningen/Päivi Janka, tfn 029 506 4833, Juho Korteniemi, tfn 029 506 0016

The Ministry of Employment and the Economy set up a working group on 18.12.2013 to examine the promotion of small-scale energy production. Its task was to examine the role of small-scale production in promoting renewable energy and the energy-efficiency of buildings. The working group also considered measures to make small-scale production more profitable. The group’s term was 1.1.2014–30.11.2014.
The share of small-scale production of the total electricity production in Finland is still small. The total capacity of small-scale electricity production is estimated to reach about 600 MW of installed capacity by 2020, or about 1 TWh of output. Considerable growth can be expected especially in solar power systems. Realising this potential depends i.e. on the technical and administrative fluidity and economic profitability of small-scale production, and the availability of information related to it. These are the key challenges for its development.
According to the studies, the cost-effectiveness of small-scale electricity production has improved in recent years. However, production costs still exceed the wholesale market price of electricity almost without exception. When generating electricity for the producer’s own use, small-scale producers can also receive benefits from the changing cost of electric power transmission and the taxes on electricity consumption within the restrictions set in tax legislation.
It is important from the point of view of increasing small-scale production that no sudden changes take place in existing incentive scemes and the operational environment. The working group proposes that possible changes to the economic incentives and metering obligations for small-scale electricity production should be implemented with moderation, with transitional periods of sufficient length. The working group also proposes that if economic incentives are increased, they should be carried out using tools that are neutral from the point of view of technology, and the form of energy used, and that they should promote the introduction of new technology, or the energy-efficiency of buildings. If implemented, the working group’s recommendations will promote growth in small-scale production.
The impacts of increasing small-scale production on the electricity market or market participants are not very significant if the amount of small-scale production remains moderate. The proposals of the working group are to be implemented within the spending limits of the state economy. The selected business model affects how the costs and benefits of small-scale production are distributed among the different parties of the value network of small-scale production. Increasing small-scale production reduces carbon dioxide emissions, for its part, and in so doing, helps Finland achieve the energy and climate goals.

Contact persons within the Ministry of Employment and the Economy: Energy department/Päivi Janka, tel. +358 29 506 4833, Juho Korteniemi, tel. +358 29 506 0016

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 28.1.2014
Tulosta sivu

 

Ruotsinkieliset julkaisut:

Publikationer


Englanninkieliset julkaisut:

Publications