På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjanpito

Kirjanpitovelvollisia ovat lähes kaikki lainsäädäntömme tuntemat yhteisöt sekä säätiöt. Lisäksi myös luonnollinen henkilö, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen.  Kirjanpitovelvollisia koskevana yleisenä kirjanpitonormistona voidaan pitää kirjanpitolakia ja –asetusta, joiden kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön sisämarkkinapolitiikka ja yrityslainsäädäntö -ryhmä. Tämän lisäksi useissa erityislaeissa on kirjanpitoa koskevia erityissäännöksiä.


Nykyisen, vuonna 1997 annetun ja vuonna 2015 uudistetun kirjanpitolain pohjana ovat EU:n 4. ja 7. yhtiöoikeudelliset direktiivit eli ns. tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösdirektiivit sekä niiden jälkeen vuonna 2013 annettu kokonaan uusi tilinpäätösdirektiivi.   Nimensä mukaisesti se sääntelee tilinpäätösten sisältöä juoksevan kirjanpidon ollessa edelleen lähtökohtaisesti kansallisen sääntelyn alaista. Tilinpäätöksen yleiseksi tehtäväksi on katsottu oikean ja riittävän kuvan antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.


Kansainvälinen kehitys on johtamassa tilinpäätösten yhä suurempaan kansainväliseen harmonisointiin. EU:n ministerineuvosto hyväksyi kesäkuussa 2002 ns. IAS-asetuksen, jossa jäsenvaltioiden julkisesti noteeratut yhtiöt velvoitetaan laatimaan konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS-standardien) mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää myös asetuksen ja sitä kautta kyseisten standardien laajemmasta soveltamisalasta.


Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.  Lautakunta voi myös erityisestä syystä myöntää määräajaksi poikkeuksia tietyistä kirjanpitolain pakottavista säännöksistä. Lautakunnan yleisohjeet sekä julkistetut lausunnot ja poikkeusluvat ovat nähtävillä TEM:n verkkosivuilla kohdassa "Kirjanpitolautakunta".


Vuoden 2016 alusta saatettiin voimaan EU:n tilinpäätösdirektiivin edellyttämät muutokset kirjanpitosääntelyyn. Muutoksilla pannaan Suomessa täytäntöön vuonna 2013 annetun EU:n tilinpäätösdirektiivin edellyttämät muutokset.


Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Samalla tuli voimaan myös kirjanpitoasetuksen muutokset ja uusi pien- ja mikroyritysasetus. Uusia säännöksiä voidaan soveltaa vuonna 2016 laadittaviin tilinpäätöksiin.


Direktiivin voimaansaattamiseksi annettiin uusi erillislaki erityisestä tiedonantovelvoitteesta öljy-, kaasu- ja kaivannaistoimintaa sekä aarniometsien hakkuuta harjoittaville yrityksille. Näiden yritysten tulee jatkossa raportoida maakohtaisesti eri maiden hallituksille ja niiden alaisille tahoille maksamansa rahasummat.


Lainsäädäntöä:

  • Kirjanpitolaki (1336/1997) ja –asetus (1339/1997)
  • Laki kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015)
  • Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä annettavista tiedoista (NNNN/2015)
  • Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta (1621/2015)
  • Laki osakeyhtiölain muuttamisesta (1622(2015)
  • Laki osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta (1623/2015)
  • Asetus kirjanpitolautakunnasta (784/1973)Sivua viimeksi päivitetty: 12.1.2016
Tulosta sivu