På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kaupanesteet

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö vastaavat yhdessä toimenpiteistä, joilla pyritään ratkaisemaan yritysten kohtaamia kaupanesteitä. Ministeriöiden asianosaiset yksiköt ottavat vastaan yritysten ja muiden tahojen ilmoituksia Suomessa, muissa EU:n jäsenmaissa tai EU:n ulkopuolisissa maissa kohdatuista kaupanesteistä ja toimivat yhteistyössä viranomaisten, yritysten etujärjestöjen, komission ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa yritysten markkinoillepääsyn helpottamiseksi. Yritykset voivat ilmoittaa kaupanesteistä ministeriöihin vapaamuotoisesti.

 

Kaikki ilmoitetut ongelmat tutkitaan perusteellisesti ja jokaisen merkittävän kaupanesteen osalta pyritään määrittämään asianmukainen toimintatapa ongelman luonteesta ja ilmoittajan toiveista riippuen. Joskus ongelma saattaa johtua väärinkäsityksestä ja jo korjatun tiedon saaminen riittää ratkaisuksi. Toisinaan yhteydenotto vastuuviranomaiseen ao. maassa tai asian esille nostaminen erilaisissa kokous- tai neuvottelutilanteissa voi tuoda tyydyttävän ratkaisun ongelmaan. Toimintavaihtoehtoja on monia, ja niistä päätetään tapauskohtaisesti.

 

Kaupanesteet sisämarkkinoilla

Yritysten ja kansalaisten ongelmia ratkomaan on perustettu SOLVIT-verkko. Yhteistyössä ovat EU-maiden lisäksi mukana ETA-maat eli Norja, Islanti ja Liechtenstein. SOLVIT ratkoo ongelmia, jotka liittyvät puutteelliseen EU:n sisämarkkinalainsäädännön soveltamiseen. Mikäli yrityksellä tai kansalaisella on näyttöä sisämarkkinaoikeuksien loukkaamisesta Suomessa tai missä tahansa EU/ETA-maassa, tämä voi kääntyä SOLVIT-keskuksen puoleen, joko kotimaassaan tai siinä EU/ETA-maassa, jossa asuu tai harjoittaa liiketoimintaa. Suomessa SOLVITista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Jos on näyttöä, että toisen EU/ETA-maan viranomaiset ovat toimineet sisämarkkinasääntöjen vastaisesti, voidaan asiassa avata SOLVIT-käsittely. Maan, jossa ongelma esiintyy tulee pääasiallisesti ratkaista tapaus kymmenen viikon määräajassa. Käsittelyn kaikissa vaiheissa kansallinen SOLVIT-keskus pitä hakijaa ajan tasalla.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö,

PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
puh. 029 506 4971

Sähköposti: solvit (at) tem.fi


Kaupanesteet EU:n ulkopuolella

Kun ilmoitettu kaupaneste on EU:n ulkopuolisilla markkinoilla, on toimintavaihtoehtoja useita ja eri kanavia voidaan hyödyntää myös rinnakkain. Yleensä tapausta lähdetään purkamaan luomalla neuvotteluyhteys suoraan ao. maan vastuuviranomaisiin. Erilaiset kahdenväliset neuvottelut sekä virkamiesten ja ministerien vierailut ovat myös tilaisuuksia, joita käytetään hyödyksi ratkaisun löytämiseksi aina kun se on mahdollista.

 

Kansallisten toimien rinnalla myös EU:n lukuisia yhteistyö- ja neuvottelumekanismeja voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi. Viemällä yksittäiset kaupanestetapaukset komission tietoon, voidaan niitä nostaa esille EU:n ja ao. maan välisissä virkamiestapaamisissa ja vierailuilla. Lisäksi yhteisön lukuisat kauppa- ja yhteistyösopimukset ja niiden sisältämät konsultaatiomekanismit, samoin kuin neuvottelut uusista sopimuksista, tarjoavat erinomaisen foorumin kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Yhteisössä toimivilla yrityksillä on myös mahdollisuus esittää komissiolle EU:n ulkopuolisen maan kaupanesteitä koskevan virallisen tutkinnan avaamista EU:n kaupanesteasetuksen (Trade Barriers Regulation) nojalla. Virallisen tutkinnan tulosten perusteella yhteisö päättää toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi.

 

Mikäli kyseessä on selkeä WTO (Maailman Kauppajärjestö) -jäsenmaan velvoiterikkomus, voi EU tarvittaessa turvautua WTO:n neuvottelu- ja riitojenratkaisumekanismeihin. Myös uusien jäsenten liittyminen WTO:hon ja jäsenyysehtoja käsittelevät neuvottelut ovat erinomainen foorumi selvittää kauppaa haittaavia menettelyjä.

 

Lisätietoja eurooppalaisten yritysten kohtaamista kaupanesteistä löytyy myös komission ylläpitämästä markkinoillepääsytietokannasta.

 

EU:n/ETA:n ulkopuolisista kaupanesteistä vastaa ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen osasto.

 

Ulkoasiainministeriö, Kauppapoliittinen osasto, Markkinoillepääsyasioiden yksikkö

PL 176, 00161 HELSINKI

puh. (09) 1605 5507/5537,  faksi (09) 1605 5599
sähköposti: tradebarrier (at) formin.fi


Sivua viimeksi päivitetty: 7.1.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Koskela, Akseli