På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015

Liitetiedosto Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 5/2012
Julkaisuvuosi 2012
Osasto Alueosasto
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1797-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-597-4
ISBN (sähköinen) 978-952-227-598-1
Sivumäärä 95
Kieli suomi
Hinta 22 €
Saatavuus Painettu sekä sähköinen julkaisu
Tiivistelmä Valtioneuvosto päätti 15.12.2011 valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista vuosiksi 2011–2015 (tavoitepäätös). Päätös sisältää tällä hallituskaudella noudatettavat, valtioneuvoston toimivallassa olevat aluepoliittiset linjaukset ja kehittämistoimien painopisteet. Päätöksen sisältö perustuu sekä lakiin alueiden kehittämisestä että valtioneuvoston asetukseen alueiden kehittämisestä.
Alueiden kehittämistavoitteet kiteytetään päätöksessä kolmeen yleiseen linjaukseen:
1. Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
2. Edistetään väestön hyvinvointia
3. Turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne
Alueiden kehittämisen keskeisinä periaatteina korostetaan jatkuvan uusiutumiskyvyn ylläpitämistä, kaiken potentiaalin hyödyntämistä sekä alueellisten erityispiirteiden kunnioittamista.
Strategisten kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi hallinnonalat ottavat entistä paremmin huomioon aluekehitysnäkökulman oman hallinnonalansa toimissa. Näin pannaan toimeen hallitusohjelman linjaus eri ministeriöiden tulosvastuun lisäämisestä aluekehittämisessä. Aluekehitysnäkökulmaa tarvitaan enenevästi erityisesti elinkeinopolitiikassa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi, kestävän kehityksen tavoitteissa sekä kehitettäessä liikenne- ja viestintäyhteyksiä.
EU:n alue- ja rakennepolitiikalla sekä maaseutupolitiikalla täydennetään ja tuetaan kansallista aluekehittämistä. Nämä politiikat integroidaan tehokkaaksi tulokselliseksi kokonaisuudeksi uuden rakennerahastokauden ohjelmatyön viimeistelyyn mennessä. Näin varmistetaan, että kansalliset ja EU:n alue- ja rakennerahastovarat vaikuttavat samansuuntaisesti.
Tavoitepäätöksen on laatinut työ- ja elinkeinoministeriö alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan johdolla yhteistyössä ministeriöiden, maakunnan liittojen, aluehallintoviranomaisten sekä muiden keskeisten tahojen kanssa.
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä arvioidaan säännöllisesti alueiden kehittämistavoitteiden toteutumista sekä käsitellään hallinnonalakohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä alueiden kehittämiseksi.
Julkaisu on saatavilla myös englanninkielisenä (National regional development targets for 2011–2015, Publications of Ministry of Employment and the Economy, 6/2012).

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilöt: Alueosasto/ Veijo Kavonius, puh. 0400 199 511, Mari Anttikoski, puh. 050 396 0016

Statsrådet beslutade om de rikstäckande målen för regionutvecklingen 2011–2015 (målbeslut) den 15 december 2011. Beslutet innehåller de regionalpolitiska riktlinjer och de tyngdpunkter i utvecklingsåtgärderna som faller inom statsrådets kompetensområde och som ska följas och vidtas under den pågående regeringsperioden. Innehållet i beslutet baserar sig både på lagen om utveckling av regionerna och på statsrådets beslut om utveckling av regionerna.
I detta beslut sammanfattas målen för regionutvecklingen i form av tre allmänna riktlinjer:
1. Att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
2. Att höja befolkningens välfärd
3. Att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur
Bland de viktigaste principerna för regionutvecklingen betonas förmågan att upprätthålla en fortgående förnyelse, att ta vara på all potential och en respekt för regionernas särdrag.
För att de strategiska utvecklingsmålen ska kunna nås ska de olika förvaltningsområdena bättre än tidigare i sin verksamhet beakta regionala utvecklingsaspekter i de åtgärder som vidtas inom området. På detta sätt verkställs regeringsprogrammets föresats om utökning av ministeriernas resultatansvar för regionutvecklingen. Det regionala utvecklingsperspektivet behövs i ökande grad särskilt i näringspolitiken, i forskning och utveckling och innovationsverksamhet, för att tillgången på social- och hälsovårdstjänster kan säkerställas och målen för hållbar utveckling uppnås samt för att trafik- och kommunikationsförbindelserna kan utvecklas.
EU:s regional- och strukturpolitik samt landsbygdspolitik kompletterar och stödjer den nationella regionutvecklingen. Dessa politikområden integreras till en effektiv resultatinriktad helhet senast då programarbetet för den nya strukturfondsperioden slutförs. På detta sätt säkerställs att de nationella resurserna och EU:s regional- och strukturfondsmedel verkar i samma riktning.
Målbeslutet har utarbetats av arbets- och näringsministeriet under ledning av delegationen för regional- och strukturpolitik och i samarbete med ministerierna, landskapsförbunden, regionalförvaltningsmyndigheterna samt andra viktiga intressegrupper.
Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling följer fortlöpande hur målen för regionutvecklingen nås samt diskuterar målen och åtgärderna för utveckling av regionerna inom de olika förvaltningsområdena.
Dokumenten är också utgiven på engelska (National regional development targets for 2011-2015, Publications of the Ministry of
Employment and the Economy, 6/2012).

Kontaktpersoner vid arbets- och näringsministeriet: Regionavdelningen/Veijo Kavonius, tfn 0400 199 511, Mari Anttikoski,
tfn 050 396 0016

On 15 December 2011, the Government made a decision on national regional development targets for the period 2011–2015 (the decision on targets). This decision concerns regional policy guidelines and focus areas for development measures falling under the Government’s remit, to be observed during this term of government. The decision is based on both the Act on Regional Development and the Government Decree on Regional Development.
The regional development targets under the decision are summarised in the form of three general policy guidelines:
1. Strengthening the competitiveness and vitality of the regions
2. Promoting the welfare of the population
3. Securing a good living environment and a sustainable regional structure
Maintaining the capability for continuous renewal, utilisation of the full potential and respect for the special characteristics of each region are emphasised as key principles guiding regional development.
In order to implement the strategic development targets, the administrative branches will take better account of the regional development perspective in their measures. This will implement the Government Programme policy outline on increasing the responsibility of various ministries for regional development performance targets. A regional development perspective is increasingly necessary, especially in matters regarding industrial policy, research and development activities and sustainable development targets. It is also required in ensuring the availability of social and health care services and developing transport and communications links.
National regional development is complemented and supported by the EU’s regional and structural policy and rural development policy. These policies will be integrated into an efficient and effective entity by the time programme work for the new Structural Funds period is finalised. This will ensure that the impacts of national funds and funds from the EU’s regional and structural funds are aligned.
The decision on targets was prepared by the Ministry of Employment and the Economy, under the leadership of the Regional and Structural Policy Advisory Council, in cooperation with the ministries, Regional Councils, regional state administrative authorities and other key actors.
The ministerial working group on public administration and regional development assesses the achievement of regional development targets on a regular basis, and discusses regional development targets and measures specific to each administrative branch.
Document is also available in English (National regional development targets for 2011-2015, Publications of the Ministry of
Employment and the Economy, 6/2012).

Contact persons within the Ministry of Employment and the Economy: Regional Department/ Veijo Kavonius, tel. +358 400 199 511, Mari Anttikoski, tel. +358 50 396 0016

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu