På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö


Huom! ohjeissa ei ole otettu huomioon 1.7.2010 voimaan tulevaa uutta asunto-osakeyhtiölakia ja sen vaikutuksia. Oikeusministeriön verkkosivulla on lisätietoja ja ohjeita uudesta asunto-osakeyhtiölaista

Ennen lain voimaantuloa perustetut osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

1. Milloin uusi tilintarkastuslaki tulee voimaan?


Laki tulee voimaan 1.7.2007. Lakia sovelletaan 1.7.2007 tai sen jälkeen alkavien tilikausien tilintarkastukseen. Siihen saakka sovelletaan vanhan lain (936/1994) tilintarkastusta koskevia säännöksiä.


Tilintarkastuslain voimaantulo ei edellytä yritykseltä välittömiä toimenpiteitä. Tilintarkastaja voidaan valita nykyisten säännösten mukaisesti siirtymäaikana eli sen tilikauden loppuun, joka päättyy viimeistään 31.12.2011.


2. Miten lain voimaantulo muuttaa pienten yritysten tilintarkastusta?


Jos yrityksen yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai yhtiösopimuksessa on tilintarkastajia koskevia määräyksiä, tarkoittaa se siirtymäajan päättymisen (31.12.2011) jälkeen, että tilintarkastajaksi on valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö. Jos tällainen yritys haluaa luopua tilintarkastuksesta ja yhteisö alittaa 3 kohdassa kuvatut raja-arvot, yrityksen tulee muuttaa yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta.

Jos yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai yhtiösopimuksessa ei ole tilintarkastajia koskeva määräyksiä, yrityksellä, joka alittaa 3 kohdassa kuvatut raja-arvot, ei ole enää lain voimaantulon 1.7.2007 jälkeen velvollisuutta valita tilintarkastajaa. 


3. Ketkä vapautuvat tilintarkastusvelvollisuudesta?


Tilintarkastajan voi jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1)     taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2)     liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa;         tai

3)  palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Lain voimaantulon jälkeen 1.7.2007 tilintarkastajan valitseminen on siten vapaaehtoista yrityksessä, joka täyttää em. edellytykset.


4. Milloin pitää valita hyväksytty tilintarkastaja (KHT/HTM)?


Siirtymäajan päättymisen jälkeen tilintarkastajaksi voidaan valita ainoastaan hyväksytty tilintarkastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö.


Siirtymäaikana hyväksytty tilintarkastaja on valittava, jos kohdassa 5 esitetyt edellytykset maallikkotilintarkastajan valitsemisesta eivät täyty.

Myös yhtiöjärjestys, säännöt tai yhtiösopimus saattavat edellyttää hyväksytyn tilintarkastajan valitsemista. Tällöin tilintarkastajaksi on valittava yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen edellyttämä hyväksytty tilintarkastaja.


Kunnan määräysvallassa oleviin yrityksiin voidaan valita tietyin edellytyksin JHTT-tilintarkastaja, ks. tarkemmin jakso VII JHTT-tilintarkastajan valitseminen.


5. Voiko vielä valita maallikkotilintarkastajan?


Ennen lain voimaantuloa perustetussa yhteisössä voidaan valita maallikkotilintarkastaja (muu kuin KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja) nykyisen lain mukaisin edellytyksin niille tilikausille, jotka päättyvät viimeistään 31.12.2011.

Maallikkotilintarkastaja voi siten siirtymäaikana toimia ainoana tilintarkastajana yhteisössä, jossa (edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan) täyttyy enintään yksi vanhan tilintarkastuslain 11 §:n 1 momentin seuraavasta kolmesta edellytyksestä:

1)     taseen loppusumma ylittää 340 000 euroa;

2)     liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 680 000 euroa;         tai

3)     palveluksessa on keskimäärin yli 10 henkilöä.

Siirtymäaikana maallikkotilintarkastaja saisi edelleen toimia tilintarkastajana myös yhdessä hyväksytyn tilintarkastajan kanssa yhteisössä, jossa (edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan) täyttyy enintään yksi vanhan tilintarkastuslain 11 §:n 2 momentin seuraavasta kolmesta edellytyksestä:

1)     taseen loppusumma ylittää 2 100 000 euroa;

2)     liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää
        4 200 000 euroa; tai

3)     palveluksessa on keskimäärin yli 50 henkilöä.

Jos yhtiöjärjestys, säännöt tai yhtiösopimus edellyttää KHT- tai HTM-tilintarkastajan valitsemista, on tällaista määräystä noudatettava.

Yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai yhtiösopimuksessa voidaan lisäksi määrätä muunlaisen tarkastajan kuin tilintarkastajan valitsemisesta tarkastamaan yhteisön kirjanpitoa ja hallintoa. Tällaista tarkastusta ei pidetä tilintarkastuksena, eikä tällaisen tarkastajan ei tarvitse olla hyväksytty tilintarkastaja, vaan tarkastajaksi voidaan valita sopivaksi katsottu henkilö. Tarkastajan valinnasta ja tehtävistä voi päättää yhteisön kokouksessa.


6. Pitääkö yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muuttaa, jos luopuu tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta?


Jos edellä kohdassa 3 mainitut rajat alittava yritys haluaa vapautua tilintarkastuksesta ja sillä on yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai yhtiösopimuksessa tilintarkastajaa koskevia määräyksiä, on yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta muutettava (ts. kumottava tilintarkastusta ja tilintarkastajaa koskevat määräykset) ennen kuin yhteisö vapautuu velvollisuudesta valita tilintarkastaja.


Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa tilintarkastajasta, ei tilintarkastuksesta luopuminen edellytä yhtiöjärjestyksen muuttamista. Tällöinkin on kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäväksi tilintarkastajasta luopumista koskeva yhtiökokouksen päätös, jonka perusteella yhtiön rekisteritiedoista poistetaan tilintarkastajaa koskevat tiedot.


7. Kuka voi päättää tilintarkastajasta luopumisesta?


Tilintarkastajan valinnasta ja yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen muuttamisesta päättää osakeyhtiössä yhtiökokous, osuuskunnassa osuuskunnan kokous ja henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) yhtiömiehet.


Yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen tilintarkastusta koskevien säännösten muuttaminen edellyttää, että päätöstä on kannattanut määräenemmistö. Osuuskunnan kokouksessa edellytetään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä, osakeyhtiössä lisäksi vastaavaa enemmistöä kokouksessa edustetuista osakkeista, ellei yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ole määrätty tiukemmasta edellytyksestä. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiösopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien yhtiömiesten suostumusta.


Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole tilintarkastajaa koskevia määräyksiä, ei yhtiökokouksessa tarvitse päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, vaan yhtiökokouksessa voidaan luopua tilintarkastuksesta jättämällä tilintarkastaja valitsematta.


8. Pitääkö päätös tilintarkastajasta luopumisesta rekisteröidä?


Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Myös kirjallisen yhtiösopimuksen muuttaminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.


9. Miten päätös ilmoitetaan rekisteröitäväksi?


Yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi käyttämällä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaista muutosilmoituslomaketta Y4. Yhtiösopimuksen muuttaminen ilmoitetaan käyttämällä muutosilmoituslomaketta Y5.


Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen tai yhtiömiesten päätös yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen muuttamisesta. Päätöksessä tulee riittävän täsmällisesti yksilöidä, miltä osin ja miten yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta muutetaan.


Päätöksessä voidaan esimerkiksi mainita muutettavat pykälät ja niiden muutettu sisältö. Uuden yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen liittämistä rekisteri-ilmoitukseen ei edellytetä.


Yhtiöjärjestyksestä, säännöistä ja yhtiösopimuksesta poistetaan tilintarkastajan valintaa koskevat määräykset yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen tai yhtiömiesten päätöksen mukaisesti.  Kaupparekisteriin yrityksen rekisteriotteelle merkitään, että yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta on muutettu. Samalla yhteisön rekisteritiedoista poistetaan tilintarkastajaa koskevat tiedot (nimi ja yhteystiedot).


Päätös tilintarkastusvelvollisuudesta luopumisesta tulee voimaan, kun ilmoitus siitä merkitään kaupparekisteriin.


Käsittelymaksu siirtymäaikana rekisteröitäväksi ilmoitettaville yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttamiselle, joka koskee tilintarkastajaa koskevien määräysten kumoamista, ei määräydy tavanomaista yhtiöjärjestys/sääntömuutosta koskevan maksun mukaisesti, vaan on tätä selvästi edullisempi. Käsittelymaksu vahvistetaan ennen lain voimaantuloa. Alennettu käsittelymaksu koskee ainoastaan tilintarkastuslain voimaantulosta johtuvaa tilintarkastuksesta luopumista koskevaa muutosilmoitusta eikä se siten koske muita yhtiöjärjestyksen muutoksia. Siten esimerkiksi yrityksen, joka tilintarkastusta koskevien määräysten ohella muuttaa yhtiöjärjestystään myös muilta osin, tulee maksaa normaalihintainen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva käsittelymaksu.

Tarkempia tietoja rekisteröinnistä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilta www.kaupparekisteri.fi. 


10. Voiko tilintarkastajasta luopua heti lain voimaantullessa?


Tilintarkastus on suositeltavaa selvyyden vuoksi suorittaa loppuun jo alkaneelta tilikaudelta, jolloin tilintarkastaja voi antaa tilintarkastuskertomuksen kyseiseltä tilikaudelta. Tilintarkastajasta luopuminen kesken tilikauden lain tullessa voimaan ei kuitenkaan ole lain vastaista, jos edellä kohdassa 3 kerrotut edellytykset täyttyvät.

Esimerkiksi osakeyhtiön yhtiökokous, jossa päätetään tilintarkastuksesta luopumisesta ja tarvittaessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, voidaan pitää jo ennen lain voimaantuloa. Yhtiökokouksen päätöksen yhtiöjärjestyksen määräysten muuttamisesta voi toimittaa rekisteröitäväksi jo ennen lain voimaantuloa, mutta se voidaan rekisteröidä vasta lain tultua voimaan. Sama koskee osuuskuntaa sekä avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä.


Ennen lain voimaantuloa rekisteröitäväksi toimitettaviin ilmoituksiin sovelletaan kuitenkin normaalihintaista yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaa käsittelymaksua, joten hyödyntääkseen tilintarkastuslain voimaantulosta johtuvaa alhaisempaa käsittelymaksua yhtiöjärjestyksen muutos kannattaa toimittaa rekisteröitäväksi vasta lain tultua voimaan eli 1.7.2007 tai sen jälkeen.


11. Mitä jos tilanne muuttuu myöhemmin tilintarkastajasta luopumisen jälkeen ja valitaan uudelleen tilintarkastaja?


Yritys voi myöhemmin päättää vapaaehtoisesti tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan valinnasta, vaikka velvollisuutta siihen ei tilintarkastuslain mukaan olisikaan. Myös tämä päätös sekä valittu tilintarkastaja on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta ei tällöin tarvitse muuttaa, mutta niihin voidaan ottaa tilintarkastajia koskevia määräyksiä, jolloin kyse on tavanomaisesta yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksesta.


Yritykselle voi myöhemmin syntyä velvollisuus valita tilintarkastajat ja toimituttaa tilintarkastus, jos tilintarkastuslaissa säädetyt rajat ylittyvät (ks. kohta 3). Tällöin yrityksen on päätettävä tilintarkastajan valinnasta ja ilmoitettava tämä päätös sekä valittu tilintarkastaja merkittäväksi kaupparekisteriin. Myöskään tässä yhteydessä yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen ei tarvitse tehdä muutoksia, mutta niihin voidaan niin haluttaessa ottaa tilintarkastajaa koskevia määräyksiä.


Sivua viimeksi päivitetty: 23.2.2011
Tulosta sivu