På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Mitä julkiset hankinnat ovat?

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.  Hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännön menettelytapoja noudattaen.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta.

Hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät mm. kilpailutuksen eri vaiheisiin, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen,  hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen allekirjoittamiseen.

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja myös parantaa eurooppalaisten yritysten – siis myös suomalaisten yritysten - kilpailukykyä.  Näin pyritään turvaamaan tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Nämä ovat Euroopan unionin perustamissopimuksessa sovittuja perusvapauksia.

Säännösten pääperiaatteita ovat
  • hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä
  • tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
Avoimuuden periaate edellyttää muun muassa, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Se, että yritykset saavat riittävästi ja tasapuolisesti tietoja meneillään olevista tarjouskilpailuista, on elintärkeää kilpailun toteutumiseksi julkisissa hankinnoissa. Kilpailu julkisista hankinnoista avaa hankintayksikölle mahdollisuuden tehdä mahdollisimman taloudellinen hankinta. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate edellyttää myös tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. 

Tarjouksista on valittava joko
  • kokonaistaloudellisesti edullisin tai
  • hinnaltaan halvin
Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon ennalta ilmoitetut vertailuperusteet.

Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluja entistä enemmän myös julkiselle sektorille.  Suomalaisten hankintayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan kansallisen lainsäädännön ja EU:n direktiivien lisäksi Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevaa ns. GPA- sopimusta.

rss Ajankohtaista julkisista hankinnoista

18.6.2014 Maailman kauppajärjestön uudistettu julkisia hankintoja koskeva sopimus tuli voimaan

Maailman kauppajärjestö WTO:n julkisten hankintojen sopimus (Government Procurement Agreement, GPA) avaa entisestään kansainvälisiä julkisten hankintojen markkinoita yrityksille. Uudistettu GPA-sopimus tuli voimaan 6. huhtikuuta.

Lue lisää


17.12.2013 Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2014

Euroopan komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot tulevat voimaan vuoden 2014 alussa. Muutokset nykyisiin EU-kynnysarvoihin ovat sovellettavasta laista ja hankinnan kohteesta riippuen muutamasta tuhannesta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Lue lisää


30.10.2013 Julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit luettavissa EU:n parlamentin verkkosivustolla

Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti pääsivät kesällä 2013 yhteisymmärrykseen vuodesta 2011 valmistelussa olleiden julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevien direktiivien sisällöstä.

Lue lisää


7.8.2013 Julkisten hankintojen yksinkertaistaminen eteenpäin EU:ssa

Euroopan unionin neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) sopi 17. heinäkuuta EU:n julkisten hankintojen lainsäädännön uudistamisesta. Direktiivit on tarkoitus hyväksyä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa lähikuukausina.

Lue lisää


2.2.2012 Julkisten hankintojen tilastot vuodelta 2011 julkistettu

Julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin. Suomessa julkisten hankintojen tekemistä sääntelevä hankintalainsäädäntö velvoittaa hankintayksiköitä ilmoittamaan kaikista yli 30 000 euron arvoisista tavara- ja palveluhankinnoista, yli 150 000 euron urakoista sekä yli 100 000 euron sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoista HILMA -hankintailmoitusjärjestelmässä.

Lue lisää


Seuraavat


Sivua viimeksi päivitetty: 27.3.2015
Tulosta sivu

Muualla verkossa

Hilman logo


Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (Kuntaliitto)