Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Samarbetsombudsmannen

Samarbetsombudsmannen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagarna om samarbete och övriga deltagandesystem för personalen. Lagarna anknyter till cirka 8 300 företag och 900 000 anställda. Ombudsmannen arbetar självständigt i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Mandattiden är fem år.

 

Samarbetsombudsmannen kan kontaktas av arbetsgivare, arbetstagare och representanter för personalgrupper, till exempel förtroendemän, förtroendeombud eller samarbetsombud per brev, telefon eller s-post. Den som tar kontakt får formulera sig fritt.


En anmälan om misstänkt brott mot de bestämmelser som omfattas av tillsynen ska innehålla följande uppgifter:

  1. anmälarens namn och kontaktuppgifter
  2. namn och kontaktuppgifter på arbetsgivaren och verkställande direktören eller motsvarande eller på den som ansvarar för personalärenden
  3. beskrivning av händelseförloppet.
Om anmälan kommer från ett företag, ska den i tillämpliga delar innehålla ovannämnda uppgifter samt uppgifter om den representant för en personalgrupp som är föremål för misstanke och dennes kontaktuppgifter.

 

Samarbetsombudsmannens uppgifter

  • Ger anvisningar och råd om tillämpningen av lagarna. Ombudsmannen har rätt att inspektera företag vid misstanke om försummelser. Denna kan också uppmana till att rätta till lagstridigt förfarande eller förhindra en upprepning av det.
  • Främjar kännedomen om de lagar som kräver tillsyn
  • För ett register över personalfonderna 
  • Främjar och förbättrar genom initiativ och anvisningar samarbetet arbetsgivare och anställda emellan samt verkställningen av övriga system för personaldeltagande
  • Följer upp verkställningen av lagar som kräver tillsyn
  • Begär utlåtande av arbetsrådet om huruvida samarbetslagen eller lagen om samarbete inom företagsgrupper ska tillämpas på ett företag eller en företagsgrupp.


Samarbetsombudsmannen kan kräva att domstolen förpliktar arbetsgivaren eller företaget att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid och kan förena skyldigheten med vite i följande situationer: om det inte går att få personal- och utbildningsplanen behandlade vid samarbetsförfarandet, om företaget eller arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter som avses i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning eller i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag (SE) och europeiska kooperativa föreningar (SCE).


Samarbetsombudsmannen kan föra ärendet till förundersökning, om straff följer för brott mot lagen.


Lämnande av uppgifter till samarbetsombudsmannen och hemlighållande av uppgifter

Ombudsmannen har för att verkställa tillsyn rätt att av arbetsgivaren kostnadsfritt få nödvändiga uppgifter och dokument som tillsynen kräver. Samarbetsombudsmannen kan  förelägga arbetsgivare vite för att sanktionera skyldigheten att lämna uppgifter.   

När det till samarbetsombudsmannen lämnats en anmälan om misstänkt brott mot de bestämmelser och föreskrifter som omfattas av tillsynen, ska anmälarens identitet och tillsynsåtgärden hemlighållas. Identiteten får dock röjas om det behövs med tanke på tillsynen och anmälaren har gett sitt samtycke till det. Anmälarens identitet kan utan anmälarens samtycke lämnas till polismyndigheten för utredning av brott.

 

Tillsyn av samarbetslagen och av lagen om samarbete inom företagsgrupper i branscher med kollektivavtal

 

Företag som omfattas av allmänt bindande kollektivavtal: för tillsyn av lagen svarar samarbetsombudsmannen.


När bestämmelserna i det riksomfattande kollektivavtalet med stöd av lagen om kollektivavtal tillämpas på ett företags anställningsförhållanden, är tillsynen av lagen delad: tillsyn över lagen har samarbetsombudsmannen och därtill de föreningar för arbetsgivare, arbetstagare och tjänstemän som skapat det riksomfattande kollektivavtalet, vars bestämmelser måste iakttas  i företagens anställningsförhållanden i enlighet med lagen om kollektivavtal.  Senast uppdaterad: 14.05.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Samarbetsombudsmannen

Harri Hietala
harri.hietala(at)tem.fiAnvisningar

Samarbetsombudsmannens anvisning om språket i samarbetsmaterialen och vid samarbetsförfarandena Språket i samarbetsmaterialen och vid samarbetsförfarandena (pdf) (191.5 KB)