Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet

Arbets- och näringsministeriet strävar efter att uppnå likabehandling och mångfald i arbetslivet.


Syftet med lagen om likabehandling är att trygga och främja likabehandling inom alla sektorer i samhället. Bestämmelser om likabehandling som ska följas i arbetslivet finns också i lagstiftningen om arbets- och tjänsteförhållanden.


Bestämmelserna om jämställdhet mellan könen finns i lagen om jämställdhet

mellan kvinnor och män (den s.k. jämställdhetslagen). Diskriminering i samband med anmälning om arbetsplats, anställning av arbetstagare och under anställningsförhållandet är straffbart som diskriminering i arbetslivet.


I lagen om likabehandling förbjuds diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller arbetstagarens person. Både direkt och indirekt diskriminering är förbjuden. Likaså förbjuds trakasserier samt instruktioner och befallningar att diskriminera.


Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren bemöta arbetstagarna opartiskt. Opartiskt bemötande bör beaktas när arbetstagare tilldelas förmåner som grundar sig på anställningsförhållandet och när de påläggs skyldigheter. Arbetsgivaren får avvika från kravet om lika behandling endast om det med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning finns motiverade skäl till detta.


I arbetsavtalslagen finns även en bestämmelse enligt vilken arbetstagare inte utan godtagbart skäl får särbehandlas på grund av ålder, hälsotillstånd, handikapp, nationellt eller etniskt ursprung, nationalitet, sexuell inriktning, språk, religion, åsikt, övertygelse, familjeförhållanden, fackföreningsverksamhet, politisk verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet.


Skyldigheten till opartiskt bemötande och förbudet mot diskriminering tillämpas vid anställning av arbetstagare, under anställningsförhållandet eller när ett anställningsförhållande hävs.


Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att lagen om likabehandling och arbetslagstiftningen iakttas. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att jämställdhetslagen följs.


ANM: YES-projektet för likabehandling

För likabehandling mot diskriminering, broschyr, 2004Reglering av diskriminering och arbetslivet, broschyrtext, 2004


Övriga ANM:s publikationer:

Uppföljning av arbetsdiskriminering i Finland, 2014 (sammandrag)Diskriminering i anställningssituationer - en forskningöversikt, 2010 (sammandrag)Effekter av tillämpningen av lagen om likabehandling, rapport om myndigheternas uppfattningar samt om rätts-, laglighets- och lagsövervakningspraxis, 2008 (sammandrag)


Senast uppdaterad: 09.01.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av lagen:
Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)


Lagberedning:

Siitonen, Susanna

+358 29 50 48932


Samtalspriser


Diskrimineringsombudsmannen (JM)

Diskrimineringsnämnden (IM) Jämställdhetsombudsmannen (JM)