Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Arbetslagstiftning

laki280x145Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av arbetslagstiftningen. Lagarna i fråga är bl.a. arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen, lagen om likabehandling, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om kollektivavtal, lagen om alterneringsledighet, lagen om studieledighet samt lönegarantilagen. Lagstiftningsärenden som berör medbestämmandesystemen för personalen, dvs. samarbete inom företagen, styrelserepresentation och personalfonder, bereds också vid arbets- och näringsministeriet.

Arbetslagstiftningen bereds genom ett trepartssamarbete med arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresseorganisationer. Arbetstagarnas anställningsvillkor bestäms utöver av arbetslagstiftningen också av bl.a. kollektivavtalen för olika branscher. Övervakningen av arbetslagstiftningen hör till stor del till ansvarsområdet för social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsmyndigheter. Övervakningen av lagstiftning som berör medbestämmandesystemen för personalen hör till ansvarsområdet för samarbetsombudsmannen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i beredningen av Europeiska unionens arbetslagstiftning och Internationella arbetsorganisationens (ILO) avtal. Ministeriet stöder och utarbetar med hjälp av undersökningar bl.a. beredningen och uppföljningen av arbetslagstiftningen.

 

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland, broschyr, 2012

 

Uppdaterad arbetslagstiftning, finlex.fi

Arbetsavtalslag

Arbetstidslag
Diskrimineringslag
Lag om alterneringsledighet
Lag om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
Lag om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
Lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
Lag om ersättning för utbildning
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
Lag om kollektivavtal
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Lag om medling i arbetstvister
Lag om personalrepresentation i företagens förvaltning
Lag om registrering av fartygspersonal
Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
Lag om samarbete inom företag
Lag om samarbetsombudsmannen
Lag om sjöarbetsavtal
Lag om studieledighet
Lag om unga arbetstagare
Lag om utstationerade arbetstagare
Personalfondslag
Semesterlag
Semesterlag för sjömän
Sjöarbetstidslag
Sjömansservicelag


Edilex, tyosuojelu.fi

Lag om arbetet i bagerier, 5 §
Lag om fastställande av första maj i vissa fall såsom fridag för arbetarna
Lag om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag

Senast uppdaterad: 06.04.2016
Printa