Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Totalreform av revisionslagen

Totalreformen av revisionslagen baseras på de förslag som ingår i revisionslagsarbetsgruppens rapport från 2003  samt på det nya revisionsdirektivet (2006/43/EG).


I och med den nya lagen ändrades bestämmelserna om revisorernas rapportering för att överensstämma med internationell praxis. För verkställande av revisionsdirektivet genom den nya lagen intogs i lagen bestämmelser om kvalitetssäkring, tilläggskrav på revisorer i sammanslutningar som är föremål för offentlig handel, tillsynsorganens sammansättning samt internationellt övervakningssamarbete. Paragraferna om revisorns oberoende samt godkännande och registrering ändrades för att överensstämma med direktivets bestämmelser.


Dessutom innehåller revisionslagen ändringar som följer av nationella ändringsbehov angående bland annat lagens tillämpningsområde, revision av små sammanslutningar samt straffpåföljder.


I fortsättningen kan endast revisorer som är godkända på det sätt lagen anger väljas till revisor.  Mindre sammanslutningar med undantag av föreningar har befriats från lagstadgad revisionsskyldighet. Som motvikt till detta föreskrivs i bolagslagarna om en minoritets rätt att kräva val av revisor.


Lagarna har trätt i kraft den 1 juli 2007.


Regeringens proposition med förslag till ny revisionslag och lagar som har samband med den (RP 194/2006 rd) avläts till riksdagen den 13 oktober 2006. Riksdagen godkände lagarna den 6 februari 2007 (EkUB 33/2006, RSv 293/2006).

 

Som en del av beredningen beställde HIM av LTT-Tutkimus Oy en utredning om verkningarna av eventuella lagstiftningsändringar som gäller revisionsskyldigheten. (HIM Finansierade undersökningar 2/2006)


Senast uppdaterad: 06.02.2008
Printa