På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien – ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Liitetiedosto Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien – ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 17/2012
Julkaisuvuosi 2012
Osasto Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1787-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-639-1
ISBN (sähköinen) 978-952-227-640-7
Sivumäärä 152
Kieli suomi
Hinta 28 euroa
Saatavuus Painettu sekä verkkoesite
Tiivistelmä Sosiaalikehitys Oy on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta yhteistyössä VATES-säätiön ja Referenssi Oy:n kanssa tutkimuksen, jossa selvitetään Välityömarkkinat -kehittämisohjelmassa luotujen toimintamallien siirrettävyyttä TE-toimistojen palvelurakenteisiin.
Tutkimuksessa on selvitetty, millaisia TE-toimistoissa käyttökelpoisia ja levitettäviä toimintamalleja on syntynyt hankkeissa ja mitä lisäarvoa hanketyö on tuottanut TE-toimistoille, työnhakija-asiakkaille ja työnantaja-asiakkaille. Tutkimuksessa on kartoitettu Välityömarkkinat-ohjelman hankkeissa kehitettyjä palvelu- ja toimintamalleja ja lupaavia käytäntöjä, arvioitu hankkeissa pilotoitujen mallien käyttökelpoisuutta ja siirrettävyyttä sekä nostettu esille palveluja ja toimintamalleja, joita voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön TE-toimistojen peruspalveluissa rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Tutkimuksessa on hankittu tietoa hankkeille ja työhallinnon edustajille suunnattavien kyselyiden ja haastattelujen avulla. Tutkimuksessa on haastateltu TE-toimistojen, työnantajien ja työnhakijoiden edustajia sekä muiden palvelu- ja toimintamallien sidosryhmätahoja.
Yleisesti ottaen toimintamalleja pidetään lisäarvoa työnhakijoille, työnantajille sekä työhallinnolle ja sen yhteistyötahoille tuottaneina. Uusista toimintamalleista on ollut hyötyä etenkin työnhakijoille. Toimintamalleja pidetään myös vakiintuneina ja peruspalveluihin siirrettävissä olevina. Työhallinnon lisäksi toimintamalleja voitaisiin arvioiden mukaan siirtää työpajoille ja muihin tuettua työllistämistä tarjoaviin organisaatioihin, yhdistyksiin ja oppilaitoksiin sekä kunnissa etenkin sosiaalipalveluihin.
Keskeisenä vaikeuttavana tekijänä toimintamallien siirrettävyydessä on ollut kehittämistyön irrallisuus peruspalveluista ja hankkeiden saama heikko tuki peruspalveluista. Toimintamallien siirrettävyyttä vaikeuttavat myös välityömarkkinoilla tuotettavien palveluiden seurannan vähäisyys ja laadun vaihtelut sekä pisteittäinen palveluiden tarkastelu ja hankinta. Toimintamalleista saatavan lisäarvon ja siirrettävyyden parantamiseksi tulisikin peruspalvelut sitouttaa aidosti jo suunnitteluvaiheesta lähtien kehittämistyöhön. Tärkeää on myös panostaa jatkossa asiakasohjauksen kehittämiseen, siirtymiä tukevien yksilöllisesti ohjaavien toimintamallien rahoittamiseen, palvelukokonaisuuksien muodostamiseen sekä laatu- ja seurantakriteereiden määrittämiseen välityömarkkinapalveluissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Päivi Haavisto-Vuori, puh. 010 604 9056

Sosiaalikehitys Oy har på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet i samarbete med VATES-stiftelsen och Referenssi Oy undersökt överförbarheten hos verksamhetsmodellerna inom utvecklingsprogrammet Välityömarkkinat (Övergångsarbetsmarknad) till arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) service-strukturer.
I undersökningen har man utrett hurdana verksamhetsmodeller som har uppstått i de olika projekten och i vilken mån de är spridbara och användbara i TE-byråerna samt vilket mervärde projektarbetet har tillfört TE-byråerna, de arbetssökande kunderna och arbetsgivarkunderna. Undersökningen har kartlagt de service- och verksamhetsmodeller och lovande tillvägagångssätt som uppstått i projekten, utvärderat användbarheten och överförbarheten hos projektens pilotmodeller samt lyft fram de tjänster och verksamhetsmodeller som i större utsträckning kunde utnyttjas i TE-byråernas basservice för att minska den strukturella arbetslösheten. Stoff till undersökningen har erhållits genom intervjuer och enkäter riktade till projekten och till representanter för arbetsförvaltningen. I undersökningen har representanter för TE-byråer, arbetsgivare och arbetssökande samt för intressentgrupper med koppling till andra service- och verksamhetsmodeller intervjuats.
Generellt anses verksamhetsmodellerna tillföra ett mervärde för arbetssökandena, arbetsgivarna, arbetsförvaltningen och dess samarbetsparter. I synnerhet för arbetssökandena har de nya verksamhetsmodellerna varit till nytta. Verksamhetsmodellerna anses också vara etablerade och överförbara på basservicen. Enligt bedömningarna kunde verksamhetsmodellerna också överföras till arbetsverkstäder och andra organisationer som erbjuder arbete med stöd samt till föreningar, läroanstalter och kommunernas socialtjänster.
Det som mest försvårar överföringen av verksamhetsmodellerna är dels att utvecklingsarbetet inte har integrerats med basservicen, dels bastjänsternas svaga stöd till projekten. Överförbarheten försvåras också av att tjänsterna som produceras på övergångsarbetsmarknaden inte följs upp tillräckligt samt att de är av varierande kvalitet. Även granskningen och upphandlingen av tjänsterna är oregelbunden. För att förbättra överförbarheten och det mervärde som verksamhetsmodellerna tillför borde basservicen och utvecklingsarbetet sammanlänkas redan i planeringsskedet. Det är också viktigt att i fortsättningen satsa på att utveckla kundservicen, finansieringen av verksamhetsmodeller som stöder övergång genom individuell handledning, utformande av servicehelheter samt fastställande av kvalitets- och uppföljningskriterier för övergångsarbetsmarknadstjänsterna.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Päivi Haavisto-Vuori, tfn 010 604 9056

By order of The Ministry of Employment and the Economy, and in association with the VATES foundation and Referenssi Ltd, Social Development Co Ltd has conducted a study into the transferability of operating models, created in the development programme for the intermediate labour market, on the service structures of the Employment and Economic Development Offices (henceforth called the TE offices).
The study analyses the operating models created in the projects and their applicability in TE offices as well as the added value of the projects for TE offices, jobseekers and employers. The study charts the service and operating models and promising practices of the development programme projects, evaluates the applicability and transferability of the models piloted in the projects and gives prominence to the services and operating models that could be applied more widely in the basic services of the TE offices in order to reduce structural unemployment. The research material was obtained using interviews and questionnaires addressed to projects and representatives of the labour administration. Employers, jobseekers and representatives of the TE offices, as well as interested parties representing other operating models, were interviewed for the study.
The operating models were generally considered to bring added value for jobseekers, employers, the labour administration and its collaborators. The new operating models seem to have been beneficial for jobseekers in particular. The operating models were also considered well-established and transferable to the basic services. According to the evaluations, the operating models would also transfer well to organizations who offer guided work as well as associations, educational institutions and municipal social services.
The chief obstacle to transferring the operating models was the lack of integration between the development processes and the basic services and the weak support for the projects within the basic services. The transferability of the operating models is also hampered by the variable quality and inadequate follow-up of the services produces in the intermediate labour market and the intermittent review and purchasing of the services. In order to improve transferability and the added value of the operating models, the basic services should be firmly linked to the development process already at the planning stage. It is also important to focus future efforts on improving customer service, financing operating models that support transfers by means of individual guidance, creating service clusters and defining follow-up and quality criteria for the intermediate labour market services.

MEE contacts: Employment and entrepreneurship department/Päivi Haavisto-Vuori, tel. +358 10 604 9056

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 28.1.2014
Tulosta sivu

 

Ruotsinkieliset julkaisut:

Publikationer


Englanninkieliset julkaisut:

Publications